E090109
Laatste revisie: 02-08-2010

E090109 - Verslag van de Commissie over lastenverdeling inzake illegale immigratie, terugkeer en grensbewakingTijdens de JBZ-Raad van 5/6 juni 2003 werd men het nog niet eens over de tekst van de conclusies, waarna het werd terugverwezen naar Coreper. De Europese Raad werd geïnformeerd over de conclusiesPDF-document zoals daarover overeenstemming was bereikt tijdens de Raad van 16 juni 2003. Deze conclusies werden overgenomen door de Europese Raad (zie E090107).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Raad

De Europese Raad werd geïnformeerd over de conclusiesPDF-document zoals daarover overeenstemming was bereikt tijdens de Raad van 16 juni 2003. Deze conclusies werden overgenomen door de Europese Raad (zie E090107).

De minister meldt in het verslag van de JBZ-Raad van 5/6 juni 2003 dat de ontwerpconclusies na discussie werden terugverwezen naar Coreper. Een lidstaat had voorgesteld om in paragraaf 3 ("return of illegal migrants") een zinsdeel te schrappen, omdat daarmee een financieel mechanisme voor de Gemeenschap al werd bevestigd.

Een aantal andere lidstaten kon hier niet mee instemmen, juist omdat het genoemde mechanisme nodig zou zijn om de financiering van terugkeerprojecten mogelijk te maken. Het door de eerste lidstaat genoemde voorstel is aangevuld met een verzoek van diezelfde lidstaat tot wijziging van paragraaf 5, waarbij word aangedrongen op een tekst die aangeeft dat de financiële perspectieven na 2006 in overeenstemming zijn met de politieke prioriteiten die de Gemeenschap stelt.

In de annotatie voor de JBZ-Raad van 5/6 juni 2003 meldt de minister dat het voorzitterschap zal trachten tijdens de Europese Raad van Thessaloniki te komen tot overeenstemming over de beschikbare financiële middelen die de uitvoering van de prioriteiten van Sevilla mogelijk maken. Daarbij ligt de focus op een mogelijke financiële lastenverdeling op het terrein van de buitengrensbewaking, het creëren van een Europees terugkeerfonds en de samenwerking met derde landen inzake het beheer van migratiestromen. De Europese Commissie zal hiertoe verslag doen van haar studie naar de lastenverdeling inzake de grensbewaking, terugkeer en illegale immigratie.

De Nederlandse regering meent dat complementariteit tussen de inspanningen van de Gemeenschap en de lidstaten centraal staat. Zo is het bewaken van de buitengrenzen in eerste instantie een nationale aangelegenheid. Echter, effectieve bewaking van de EU-buitengrenzen is een gemeenschappelijk belang. Vanuit die gedachte zal Nederland niet op voorhand afwijzend reageren op voorstellen inzake herprioritering van communautaire financiële middelen ten behoeve van de versterking van het Europese grensbeheer.


Alle bronnen