E090128
Laatste revisie: 22-11-2010

E090128 - Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 573/2007/EG tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van migratiestromen" en tot intrekking van Beschikking 2004/904/EG van de RaadTijdens de JBZ-Raad van 21 september 2009 presenteerde Commissaris Barrot tijdens een openbare beraadslaging de mededeling en besluit. Het doel van de voorgestelde mededeling is om op vrijwillige basis- samenwerking ten aanzien van hervestiging in Europees verband te structureren en om meer synergie in de praktijk te realiseren.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.

Standpunt (EU) nr. 7/2010PDF-document werd door de Raad in eerste lezing vastgesteld op 25 februari 2010.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Standpunt Nederlandse regering

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 933
  5 oktober 2009

Samenvatting voorstel Europese Commissie

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2009)447
  2 september 2009
 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2009)456
  2 september 2009
 • PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2009)1128
  2 september 2009
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2009)1127
  2 september 2009

Behandeling Raad

JBZ-Raad 21 september 2009 (agendapunt B2)

Blijkens het verslag presenteerde Commissaris Barrot tijdens een openbare beraadslaging de bovengenoemde mededeling en besluit. Het doel van de voorgestelde mededeling is om op vrijwillige basis- samenwerking ten aanzien van hervestiging in Europees verband te structureren en om meer synergie in de praktijk te realiseren.

De Commissaris benadrukte de voor een gemeenschappelijk EU-hervestigingsprogramma noodzakelijke vooruitgang in de onderhandelingen over het EASO, omdat dit bureau immers belast gaat worden met de coördinatie van het EU-hervestigingsprogramma. Verder gaf de Commissaris aan dat het programma zal kunnen bijdragen aan het laten afnemen van de migratiedruk uit bepaalde regio's naar zuidelijke lidstaten.

Tijdens deze eerste gedachtewisseling in de Raad kreeg dit initiatief brede steun. Staatssecretaris Albayrak lichtte toe dat hervestiging brede politieke steun in Nederland geniet, omdat het om de meest kwetsbare vluchtelingen gaat. Zij benadrukte dat deelname aan hervestiging in het eigenbelang van de lidstaten is. Verder wees de Staatssecretaris op de combinatie met locale integratie in en terugkeer naar de regio.

De Staatssecretaris wees op het feit dat lidstaten hun eigen prioriteiten mogen blijven bepalen. Zij had graag gezien dat de mededeling concreter zou zijn geweest over het stimuleren van lidstaten die nog niet aan hervestiging doen. De Staatssecretaris roemde het Duitse Irak-initiatief, omdat pas met dit initiatief echt sprake is van grote aantallen te hervestigen personen.

Het Voorzitterschap gaf aan dat er doorgewerkt zal worden aan het initiatief en dat het onderwerp binnenkort weer in de Raad zal worden geagendeerd.

Uit de aanvullend geannoteerde agenda blijkt dat de voorgestelde maatregelen beogen de wijziging van de beschikking tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds (EVF) voor de periode 2008-2013, met de bedoeling elk jaar bij beschikking van de Commissie de categorieën van personen aan te wijzen als gemeenschappelijke EU-hervestigingsprioriteiten voor het volgende jaar, voor wiens hervestiging extra financiële steun beschikbaar is vanuit het EVF. In het huidige EVF zijn deze categorieën vast omschreven. Het oordeel over het voorstel zal via het gebruikelijke BNC-fiche bereiken.

Nederland staat positief tegenover de inspanningen van de Europese Unie om te komen tot een gemeenschappelijk EU-hervestigingsprogramma. Om die reden en omdat de nationale hervestigingsmissies jaarlijks kunnen worden afgestemd op de aangewezen categorieën verwacht Nederland positief te kunnen zijn.

In de databank Prelex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van COM(2009)456 weergegeven.


Alle bronnen