E090134
Laatste revisie: 30-07-2010

E090134 - Verordening invoering uniform model voor verblijfstitels van derdelandersMet het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen COM (2001)157PDF-document beoogt de Commissie het gemeenschappelijk optreden van 16 december 1996, door de Raad aangenomen op basis van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzake een uniform model voor verblijfstitels alsmede door de Raad goedgekeurde technische specificaties te «communautariseren» met als doel het document van de nodige (geharmoniseerde) veiligheidskenmerken te voorzien om namaak en vervalsing te verhinderen en herkenning door de daartoe bevoegde autoriteiten te vergemakkelijken.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Verordening (EG) nr. 1030/2002PDF-document is gepubliceerd in Pb EG L 157 van 15 juni 2002.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2001)157 - 3PDF-document, d.d. 23 maart 2001

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Op formele gronden werd op 23 april 2002 instemming onthouden. Op 28 mei 2002 werd ingestemd met deze ontwerpverordening, zoals vervat in raadsdocument 7247/02PDF-document.

 • p. 1430 Eerste Kamer - 29, 1418-1435
  28 mei 2002
 • p. 1339 Eerste Kamer - 26, 1322-1363
  23 april 2002

Standpunt Nederlandse regering

De regering oordeelt de subsidiariteit en proportionaliteit positief.Het voorstel beoogt een volledige harmonisatie van de lay-out van Europese documenten en van hun veiligheidskenmerken zodat er geen ruimte voor discretionaire beslissingen van de lidstaten wordt gelaten.

Nederlandse belangen: Middels een geharmoniseerd model wordt namaak en misbruik zo veel mogelijk verhinderd en wordt herkenning door de daartoe bevoegde autoriteiten vergemakkelijkt.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 197 fiche 1
  22 mei 2001

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Met het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen COM (2001)157PDF-document beoogt de Commissie het gemeenschappelijk optreden van 16 december 1996, door de Raad aangenomen op basis van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzake een uniform model voor verblijfstitels alsmede door de Raad goedgekeurde technische specificaties te «communautariseren» met als doel het document van de nodige (geharmoniseerde) veiligheidskenmerken te voorzien om namaak en vervalsing te verhinderen en herkenning door de daartoe bevoegde autoriteiten te vergemakkelijken.

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de conclusies zoals geformuleerd tijdens de buitengewone Europese Raad te Tampere waarin werd gewezen op de noodzaak van een doeltreffende beheersing van de migratiestromen en van illegale immigratie, en op het belang van daadwerkelijke controle aan de buitengrenzen als noodzakelijk complement van de uitvoering van deze beleidsmaatregelen.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2001)157 - 3
  23 maart 2001

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 4 december 2001 bracht het EP advies uit. De belangrijkste klacht was dat het voorstel eigenlijk veel eerder ingediend had moeten zijn. Het advies bevatte voornamelijk technische wijzigingen. Er werd verder voorgesteld een afzonderlijk document te maken met een onuitwisbare foto, i.p.v. een kleefblad. Ook werd voorgesteld een artikel te schrappen over het handhaven van de geldigheid van reeds verstrekte vergunningen.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.

 • PDF-document definitief verslag EP-commissie Europees Parlement - A5-0445/2001
  4 december 2001

Alle bronnen