E090141
Laatste revisie: 22-10-2010

E090141 - Mededeling van de Commissie - Beleidsplan legale migratieDe Europese Commissie wil economische migratie de komende jaren gaan bevorderen en heeft daarom een beleidsplan opgesteld om een en ander te reguleren. Er worden onder meer voorstellen aangekondigd ten aanzien van de toelating van bepaalde categorieën immigranten, om hun rechten vast te stellen en om de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten te verbeteren. Verwacht wordt dat de plannen tevens een positief effect zullen hebben op de strijd tegen illegale migratie.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2005)669PDF-document, d.d. 21 december 2005

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Naar aanleiding van de behandeling op 2 oktober 2007 van de kabinetsreactie op het Groenboek Europees Asielbeleid (zie ook E090122) en de brief van de staatssecretaris over de Europese blue card (zie E090144), beide verstuurd op 11 september 2007, besluit de commissie een brief met een aantal informatieve vragen naar de staatssecretaris te zenden. Voor de behandeling van de het antwoord zie bovengenoemde dossiers.

Op 17 oktober 2006 hebben de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties en de bijzondere commissie voor de JBZ-Raad in een gezamenlijke vergadering besloten een brief te zenden naar de minister van Buitenlandse Zaken, met het verzoek hen op de hoogte te houden van mogelijke besluitvorming omtrent de invoering van een Europese greencard. De greencard is één van de voorstellen die wordt aangekondigd in het onderhavige beleidsplan.


Behandeling Tweede Kamer


Standpunt Nederlandse regering

Op 11 september 2007 heeft de Staatssecretaris van Justitie een brief aan het parlement aangeboden waarin wordt ingegaan op de achtergrond, het doel en de inzet met betrekking tot de totstandbrenging van de tweede fase van het asielbeleid. In diezelfde brief wordt ook aandacht besteed aan de verblijfs- en werkvergunning voor kennismigranten in de EU, de zogenaamde blue card.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In het Groenboek over het beheer van economische migratie werd door de Europese Commissie al aangegeven dat tussen 2010 en 2030 een flinke terugval op de arbeidsmarkt verwacht kan worden. Met name de vergrijzing speelt hierbij een belangrijke rol. De oplossing van dit probleem zal in de eerste plaats moeten worden gezocht binnen de grenzen van de Europese Unie, door gebruik te maken van de beschikbare personele middelen. Daarnaast zal echter ook economische migratie uitkomst moeten bieden. De Commissie heeft daarom besloten een beleidsplan legale migratie op te stellen, waarin een scala aan voorstellen op het terrein van migratie wordt aangekondigd voor de periode 2006 2009. Het voorgestelde beleid zal onder andere een afname van illegale migratie tot gevolg moeten hebben. In de mededeling wordt benadrukt dat het aan de lidstaten is en blijft om vast te stellen hoeveel economische migranten in hun land worden toegelaten.

In COM(2005)669PDF-document stelt de Europese Commissie voor een gemeenschappelijk kader van rechten op te stellen, waarvan derdelanders kunnen profiteren die op dit moment legaal in één van de lidstaten werken, maar geen recht hebben op een lange termijn verblijfsvergunning. Wellicht worden in dit kader tevens voorstellen gedaan voor een Europese green card , een werk- en verblijfsvergunning die de immigratieprocedures zowel voor de werknemers als de werkgever moet vereenvoudigen. Toelating van arbeidsmigranten zal te allen tijde afhankelijk zijn van een arbeidscontract en een economische noodzaak.

Naast het gemeenschappelijk kader worden een viertal specifieke richtlijnen aangekondigd:

  • Voorstel voor een richtlijn ten aanzien van de voorwaarden voor binnenkomst en verblijf van hoog opgeleide werknemers;
  • Voorstel voor een richtlijn ten aanzien van de voorwaarden voor binnenkomst en verblijf van seizoensarbeiders;
  • Voorstel voor een richtlijn ten aanzien van de procedures die de toegang, het tijdelijk verblijf en het verblijf regelen van Intra-Corporate Transferees (werknemers die binnen een bedrijf worden overgeplaatst);
  • Voorstel voor een richtlijn ten aanzien van de voorwaarden voor binnenkomst en verblijf van betaalde trainees.

Behalve regelgeving worden in de mededeling van de Commissie ook een aantal specifieke acties aangekondigd. Zo zal de komende jaren een aantal instrumenten worden ontwikkeld om de toegang tot en uitwisseling en coördinatie van informatie te bevorderen. Verwacht wordt dat daarbij onder meer een rol is weggelegd voor het Europese Migratienetwerk, al is dat mede afhankelijk van de lopende evaluatie (zie dossier 2.2.29). Verder worden in het beleidsplan informatiecampagnes aangekondigd, die mogelijke immigranten zullen inlichten over het Europese beleid.

In de Commissiemededeling Immigratie, Integratie en Werkgelegenheid uit 2003 (zie dossier 2.0.16) wordt benadrukt dat toegang tot de arbeidsmarkt een belangrijke voorwaarde is voor de integratie van migranten. Een en ander is nogmaals weergegeven in de gemeenschappelijke agenda voor integratie (zie dossier 2.2.28). De Commissie wenst dat de lidstaten zich gezamenlijk inspannen om tot een beleid op dit vlak te komen. Daarbij wordt onder meer gedacht aan een vergroting van de capaciteit van de introductieprogramma's en de bijbehorende activiteiten voor legale immigranten en hun gezinsleden. Via het Europees Sociaal Fonds worden in de periode 2007 2013 extra financiële middelen voor sociale integratie beschikbaar gesteld.

Tot slot geeft de Europese Commissie aan dat meer aandacht nodig is voor de samenwerking met derde landen op het gebied van economische migratie. Gestreefd moet worden naar initiatieven die voor beide partijen resultaat opleveren. Daartoe wordt voorgesteld een monitoringssysteem op te zetten om de sectoren en landen te kunnen definiëren die met een eventuele braindrain te kampen hebben. Voorts wordt gedacht aan maatregelen die 'omgekeerde migratie' (terugkeer van immigranten naar hun land van herkomst) en 'cirkelmigratie' (regelmatig heen- en weer trekken van migranten tussen hun land van herkomst en het arbeidsland) kunnen bevorderen.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2005)669
    21 december 2005
  • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2005)1680
    21 december 2005

Behandeling Raad

JBZ-Raad d.d. 24 juli 2006 (agendapunt B5a)

De Commissie licht bij dit agendapunt haar mededeling Beleidsplan Legale Migratie toe. Ter uitvoering van het Haags Programma en het Groenboek "over het beheer van de economische migratie: een EU-aanpak" heeft de Commissie op 21 december 2005 de mededeling Beleidsplan Legale Migratie gepubliceerd. Het Beleidsplan sluit aan bij het communautaire Actieplan over de Lissabonstrategie dat de Commissie in juli 2005 heeft opgesteld en schetst een traject voor de geplande maatregelen en wetgevingsinitiatieven om te zorgen voor een coherente ontwikkeling van het EU-beleid op het gebied van legale migratie. Het oogmerk van de mededeling is te komen tot een lijst van voorstellen op dit terrein in de periode 2007 2009.

JBZ-Raad d.d. 1/2 juni 2006 (agendapunt B15)

Dit agendapunt is komen te vervallen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 26 september 2007 heeft het EP een debat over legale en illegale immigratie gevoerd, waarna er twee resoluties zijn aangenomen.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

Op 16 maart 2007 heeft de Sociaal-Economische Raad een adviesPDF-document inzake arbeidsmigratie gepubliceerd; hierin is tevens een hoofdstuk gewijd aan het Europees arbeidsmigratiebeleid. Het Nederlandse kabinet heeft op 1 juni 2007 een reactie op het SER advies (en ACVZ advies over Studiemigratie) gestuurd.

Op 27 februari 2007 heeft het Centraal Planbureau de notitie "Selectief Arbeidsmigratiebeleid: Europees of nationaal?" gestuurd naar de interdepartementale commissie Beleidsplan Legale Migratie.


Alle bronnen