Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
E090174
Laatste revisie: 29-07-2010

E090174 - Verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1683/95 betreffende de invoering van een uniform visummodelDit voorstel is ingetrokken door de Europese Commissie, nadat gebleken is dat de technische problemen voor het integreren van biometrische kenmerken van visumaanvragers op de visa zelf onoplosbaar zijn. Op een bijeenkomst van het Strategisch Comité van 21 en 22 juni 2005 in Luxemburg werd dan ook besloten dat vooralsnog geen aanvullende oplossing zal worden gekozen voor de integratie van biometrische identificatiemiddelen in de visumsticker zelf of een afzonderlijke smartcard. De biometrische kenmerken zullen alleen worden opgeslagen in het visuminformatiesysteem (VIS). Het voorstel van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) 1683/95 betreffende de invoering van een uniform visummodel zal bijgevolg worden ingetrokken (zie COM(2006)110PDF-document).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Op 25 november 2003 werd ingestemd met document 13781/2/03. De documenten 14970/03 en 14969/03 werden te laat aangeboden en zijn derhalve niet beoordeeld.


Behandeling Tweede Kamer


Standpunt Nederlandse regering


Samenvatting voorstel Europese Commissie

 • PDF-document commissievoorstel
  Europese Commissie - COM(2003)558
  24 september 2003

Behandeling Raad

In de Raad is de afgelopen jaren gesproken over een verbetering van de beveiliging van EU-visumstickers en verblijfsdocumenten van de lidstaten door middel van het opnemen van biometrische kenmerken. De lidstaten, waaronder nadrukkelijk ook Nederland, hadden aangegeven dergelijke kenmerken zo spoedig mogelijk te willen invoeren, zodat een duidelijker verband zou kunnen worden gelegd tussen de houder, het paspoort en het visum. De voorstellen (zie ook E090140) houden tevens verband met de op te richten informatiesystemen VIS en SIS II.

JBZ-Raad 24 februari 2005 (agendapunt B12a en GC2)

De voorzitter gaf een korte introductie over de ontwerp-raadsconclusies en vroeg aandacht voor de gestelde termijn voor het vinden van een oplossing voor de technische problemen ten aanzien van de biometrische toepassing in visumstickers.

Enkele lidstaten vroegen aandacht voor de toepassing van biometrie in visa en in het Visum Informatie Systeem (VIS). De opname van biometrische gegevens mag de ontwikkeling van de nationale systemen niet vertragen. Nederland voegde hieraan toe dat in de bijeenkomst van de Raad in april duidelijk moet zijn of er een technische oplossing is gevonden en anders te overwegen alle inspanning te richten op de toepassing van biometrische gegevens in het VIS.

De voorzitter constateerde tot slot dat de lidstaten kunnen instemmen met de voorliggende raadsconclusies.

JBZ-Raad 2 december 2004 (agendapunt 2p)

De Raad heeft kennis genomen van het feit dat op 27 november 2003 door de Raad politieke overeenstemming is bereikt over de aanpassingen van verordeningen 1683/95 en 1030/2002. Deze aanpassingen maken het mogelijke om visa en verblijfsvergunningen van biometrische kenmerken te voorzien. Besloten is dat in een contactloze chip een gezichtsopname en twee vingerafdrukken uiterlijk twee jaar respectievelijk drie jaar na vaststelling van de technische maatregelen worden opgeslagen. De Europese Raad van 25-26 maart 2004 heeft onder meer bepaald dat de technische specificaties voor het toepassen van biometrie in visa en verblijfsdocumenten voor eind 2004 moeten zijn aangenomen. Het technisch comité van de Commissie is dan ook verzocht om de technische specificaties voor beide verordeningen uit te werken en heeft daarbij vastgesteld dat het gebruik van de contactloze chip als opslagmedium voor visa een aantal problemen met zich brengt. Het belangrijkste probleem is de interferentie die optreedt tussen de chip in de visumsticker en de chip in het paspoort en/of de interferentie die optreedt wanneer het paspoort meerdere biometrische visumstickers bevat. Gelet hierop wordt geconstateerd dat de gestelde deadline niet zal worden gehaald en meer onderzoek naar mogelijke alternatieven nodig is; in de eerste drie maanden van 2005 dient duidelijkheid te bestaan over een geschikte oplossing.

JBZ-Raad 27/28 november 2003 (agendapunt GC6a)

Volgens het verslag werd, in afwachting van het standpunt van het Europees Parlement, een algemene overeenstemming bereikt met betrekkking tot deze instrumenten, die het gebruik van biometrische kenmerken in visa en verblijfsdocumenten mogelijk maken. Gewezen werd op de noodzaak van interoperabiliteit en het openstaan voor nieuwe technieken.

Een van de lidstaten pleitte daarbij voor een evenredige benadering van het Visum Informatie Systeem (VIS) en van reisdocumenten, waarbij kosten tegen het nut moeten worden afgewogen.

Minister Verdonk gaf aan dat Nederland al geruime tijd bezig is met het uitvoeren van pilot-projecten met het gebruik van biometrie op visa en dat de eerste resultaten veelbelovend zijn. Zij gaf aan er naar te streven om op korte termijn, in samenwerking met de partners binnen de Europese Unie en de Commissie, ten aanzien van bepaalde risicolanden structureel gebruik te gaan maken van biometrie in het visumverleningsproces. De onderhavige instrumenten scheppen daartoe voldoende ruimte.

De Commissie wees erop dat met deze politieke besluiten de Europese Unie verder was dan de Verenigde Staten. Op een later moment zou er een voorstel komen met betrekking tot paspoorten.

De Voorzitter verwachtte het standpunt van het Europees Parlement begin volgend jaar. Met de instemming van de delegaties stond het licht op groen om verder te werken.

Nederland is voorstander van een spoedige toepassing van biometrie in visa en verblijfstitels. De invoering van biometrie vormt een belangrijk wapen in de strijd tegen illegale immigratie, waarbij het ook een rol kan spelen bij de bestrijding van het terrorisme.

In de aanvullende geannoteerde agenda geeft de minister de hoofdlijnen van de Raadsconclusies:

 • er wordt voortgebouwd op de conclusies van Thessaloniki
 • er is een gemeenschappelijke benadering is bereikt ten aanzien van de Commissievoorstellen inzake het uniforme visummodel en het uniforme model voor verblijfstitels
 • de Raad bevestigt dat de specificaties voor het toepassen van biometrische kenmerken in het Visa Informatie Systeem coherent zullen zijn met de specificaties van biometrische kenmerken die gebuikt zullen worden in het uniforme visummodel
 • ten behoeve van de implementatie van het voorstel voor het gebruik van biometrische kenmerken in het uniforme visummodel is een juridisch instrument nodig, waarin de verplichtingen en de uitzonderingsbepalingen voor de opslag van de biometrische kenmerken worden bepaald
 • de Commissie wordt uitgenodigd om een voorstel te doen tot aanpassing van de Gemeenschappelijke Consulaire Instructies met het oog op de implementatie van de onderhavige voorstellen
 • de Commissie wordt uitgenodigd om in samenwerking met het technisch comité zo spoedig mogelijk met de ontwikkeling van de technische specificaties te beginnen ten behoeve van de implementatie van de maatregelen.


Behandeling Europees Parlement

 • PDF-document definitief verslag EP-commissie
  Europees Parlement - A6-0029/2004
  28 oktober 2004
 • [en]PDF-document brief
  Europees Parlement - Brief Ole B. Sørensen
  19 april 2004

Reacties Derden

De "commissie Meijers" heeft op 25 november 2003 een kritisch advies uitgebracht m.b.t dit onderwerp en meer in het algemeen ook over de ontwikkeling van SIS II en VIS.

 • PDF-document
  Permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtenlingen- en strafrecht - CM03-13
  24 november 2003

Alle bronnen

Sociale media menu


Volg via