E090246
Laatste revisie: 25-08-2011

E090246 - Besluit tot oprichting van een Europees instituut voor politiestudies (initiatief van Spanje)Afwachten of dit voorstel nog wel verder behandeld wordt, nu enkele lidstaten zich negatief hebben uitgelaten over het voorstel en het EP op 30 mei 2002 een negatief advies heeft uitgebracht.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Tijdens het voorzitterschap heeft Spanje een voorstel ingediend tot oprichting van een Europees instituut voor politiestudies, te bekostigen uit bijdragen van de lidstaten volgens de vaste verdeelsleutel voor de algemene begroting van de EU.

Het instituut heeft ten doel een corpus van technische en wetenschappelijke kennis te bouwen op het gebied van criminaliteitsbestrijding en handhaving openbare orde en veiligheid, door bij te dragen aan betere samenwerking tussen de nationale instituten op dit terrein.

De directeuren van nationale studiecentra vormen de raad van bestuur, waarbij elke lidstaat één stem heeft. Het voorzitterschap rouleert. De Raad van bestuur stelt jaarlijks onderzoeksprogramma's op en stelt een permanent secretariaat op. Dit secretariaat wordt geleid door een administratief directeur, benoemd voor drie jaar door de Raad van bestuur.

Het instituut begint als netwerk, na drie jaar wordt er geëvalueerd en over de toekomst besloten.


Behandeling Raad

In de databank Prelex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van JAI (2002)4 weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het EP heeft op 30 mei 2002 het initiatief verworpen, wegens beperkte meerwaarde en onjuiste rechtsgrondslag.

  • PDF-document standpunt EP Europees Parlement - P5_TA(2002)0266
    30 mei 2002

Alle bronnen