E090254
Laatste revisie: 27-07-2010

E090254 - Conclusies inzake elektronische uitwisseling van informatie tussen de rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstatenHet aanvankelijke voornemen van het Deense voorzitterschap was het indienen van een voorstel voor een bindend besluit van de Raad betreffende elektronische uitwisseling van informatie tussen rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en moest gezien worden als een eerste stap in de invoering van een centraal Europees strafregister dat onder andere vingerafdrukken en DNA-profielen bevat. Aangezien tijdens de besprekingen het Deense voorstel voor een bindend instrument niet haalbaar bleek wordt door het Deense voorzitterschap een voorstel voorgelegd met conclusies van de Raad dat een studie wordt verricht naar het nut en de noodzaak van een bindend instrument terzake.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Geboden informatie gaf geen aanleiding tot het plaatsen van opmerkingen op 8 oktober 2002.


Behandeling Raad

De conclusies zijn tijdens de JBZ-Raad van 14/15 oktober 2002 vastgesteld.

De conclusies worden ter kennisneming aangeboden. De Raad acht het noodzakelijk de aanneming van een bindend instrument betreffende electronische informatieuitwisseling tussen de wetshandhavingsinstanties van de lidstaten te overwegen. Er wordt een onderzoek ingesteld (o.m. technische aspecten hit/no hit, contactpunten, bestaande informatieuitwisseling elektronisch mogelijk maken, verplichtende antwoordtermijn, aansluiting bij reeds bestaand systeem bv. Schengen Europol, Interpol).

De regering acht van essentieel belang dat onderzocht wordt welke informatie wordt uitgewisseld, voor welke feiten, op welke wijze en door welke bevoegde autoriteiten, alvorens tot een bindend instrument te besluiten.


Alle bronnen