E090320
Laatste revisie: 18-08-2011

E090320 - Overeenkomst Europol -Verenigde StatenDe ontwerp-overeenkomst tussen Europol en de VS regelt het instellen van contactpunten voor informatie-uitwisseling m.b.t. misdrijven die onder het mandaat van Europol vallen. Er is ook een clausule m.b.t. toekomstig mandaat van Europol.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Behandeling Tweede Kamer

Tijdens het AO op 5 december 2001 gingen Cörüz (CDA), Halsema (Groen Links) en Van Oven (PvdA)in op deze overeenkomst (agendapunt 2f). Minister Korthals gaf daarop het volgende antwoord "Dan kom ik bij de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de Verenigde Staten en Europol. Artikel 8 van het besluit van de raad van 3 november 1998 over externe betrekkingen van Europol met derde landen bepaalt dat bij wijze van uitzondering uitwisseling van informatie mogelijk is, indien de directeur van Europol deze verstrekking absoluut noodzakelijk acht ter waarborging van de wezenlijke belangen van de lidstaten of ter voorkoming van een dreigend strafbaar feit. Artikel 2 van het besluit van de raad over verstrekking van persoonsgegevens aan derde staten kent een identieke bepaling. Deze uitwisseling van gegevens betreft persoonsgegevens voorzover deze te maken hebben met de aanslagen zelf of ieder strafbaar feit dat gepleegd is om deze aanslagen mogelijk te maken."

De heer Van Oven (PvdA): Is er dan nog enige grip op het gebruik van die persoonsgegevens? Minister Korthals: In z'n algemeenheid is er natuurlijk wel grip, maar op het gebruik van de persoonsgegevens in de gevallen zoals ik zojuist geschetst heb, is daar geen grip op. De heer Van Oven (PvdA): Is er nog evaluatie voorzien over wat er met die gegevens is gebeurd? Ik neem aan dat die maatregel niet voor onbepaalde tijd geldt. Minister Korthals: Er is een raad van toezicht voor Europol en ik neem aan dat die zich laat informeren over het gebruik hiervan en dat hij daar vervolgens verslag over doet aan het Voorzitterschap. De heer Van Oven (PvdA): Zou u ons daarover in een voorkomend geval kunnen informeren? Minister Korthals: Is dat ter beoordeling van de minister van Justitie? De heer Van Oven (PvdA): Ja. Minister Korthals: Het antwoord is ''ja''.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

13359/01

De ontwerp-overeenkomst tussen Europol en de VS regelt het instellen van contactpunten voor informatie-uitwisseling m.b.t. misdrijven die onder het mandaat van Europol vallen. Er is ook een clausule m.b.t. toekomstig mandaat van Europol.

In de annex wordt een definitie gegeven van de strafbare feiten, grotendeels gebaseerd op VN-verdragsteksten. De vertrouwelijkheid van gegevens moet over en weer gerespecteerd worden, anders dienen bezwaren voorafgaande aan de informatieverstrekking kenbaar gemaakt te worden.

Het uitwisselen van persoonsgegevens is nog niet geregeld in deze overeenkomst.


Behandeling Raad

Er is geen instemming vereist, Nederland is niet direct partij bij deze overeenkomst. De MvJ meldt overigens dat er wel sprake is van samenwerking inclusief de uitwisseling van persoonsgegevens, specifiek m.b.t. de aanslagen op 11 september jl. De directeur van Europol is daartoe gemachtigd krachtens besluit, gepubliceerd in PbEG 2000/C106/01. 


Alle bronnen