E100009
Laatste revisie: 06-12-2011

E100009 - Groenboek bewijsverkrijgingIn dit Groenboek benadrukt de Commissie de noodzaak tot bevordering van een doeltreffende samenwerking tussen lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in strafzaken. Zij constateert dat binnen de Europese Unie momenteel twee soorten regels over bewijsverkrijging bestaan. Een deel ervan is gebaseerd op het beginsel van wederzijdse bijstand. Een ander deel is gebaseerd op het beginsel van wederzijdse erkenning.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Nationaal

De commissies voor Veiligheid en Justitie (V&J) en Immigratie en Asiel/JBZ-raad (I&A/JBZ) hebben op 22 november 2011 de brief van 8 november 2011 over strafrechtelijke samenwerking in de EU voor kennisgeving aangenomen.


Kerngegevens

volledige titel

Groenboek over de bewijsverkrijging in strafzaken tussen lidstaten en het garanderen van de toelaatbaarheid van bewijs

document Europese Commissie

COM(2009)624PDF-document, d.d. 11 november 2009

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Tijdens de vergadering van 1 december 2009 hebben de commissie voor Justitie en voor de JBZ-Raad besloten schriftelijk inbreng aan de regering en aan de Europese Commissie voor te leggen en in de eerstvolgende vergadering te bespreken.

Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst met de commissie voor Justitie op 22 december 2009 werd ingestemd met de brief aan de minister voor Justitie die dezelfde dag verzonden werd. De brief aan de Europese Commissie werd op 19 januari 2010 plenair goedgekeurd en daags erna verzonden.

De commissies voor Justitie en de JBZ-raad hebben op 9 februari 2010 een brief aan de minister van Justitie verstuurd waarin zij verzoeken hun eerdere brief van 22 december 2009 over dit groenboek te beantwoorden voor zover dat niet gebeurd is in de kabinetsreactie d.d. 26 januari 2010.

Op 16 februari 2010 heeft de minister van Justitie per brief gereageerd op de brieven van de JBZ-commissie d.d. 22 december 2009 en 9 februari 2010. Deze reactie werd op 9 maart 2010 voor kennisgeving aangenomen. Zodra de in deze brief genoemde visie van de regering op het Europese strafrecht beschikbaar is, zal de commissie zich beraden op een debat met de minister over die brief.

De Europese Commissie heeft op 12 april 2010 gereageerd op de brief van de Eerste Kamer over het groenboek bewijsverkrijging van 20 januari 2010.

Op 8 november 2011 heeft de Eerste Kamer een brief over strafrechtelijke samenwerking in de Europese Unie van de minister van Veiligheid en Justitie in afschrift ontvangen. Naar verwachting zullen de commissies voor Veiligheid en Justitie (V&J) en Immigratie en Asiel/JBZ-raad (I&A/JBZ) op 22 november 2011 spreken over deze brief.

De commissies voor Veiligheid en Justitie (V&J) en Immigratie en Asiel/JBZ-raad (I&A/JBZ) hebben op 22 november 2011 de brief van 8 november 2011 over strafrechtelijke samenwerking in de EU voor kennisgeving aangenomen. De commissies zullen de in de brief verwoorde uitgangspunten betrekken bij de behandeling van nieuwe Europese voorstellen op het terrein van het strafrecht.


Behandeling Tweede Kamer

Tijdens het AO van 21 april 2010 heeft Tweede Kamerlid van Velzen (SP) aan de minister van Justitie gevraagd wanneer de minister komt met de visie van de Nederlandse regering op het Europees strafrecht en de bevoegdheden van de EU op dit gebied.

De commissie voor Veiligheid en Justitie voerde op 16 november 2011 een algemeen overleg over het Europees strafrecht. De visie van de minister van Veiligheid en Justitie op de strafrechtelijke samenwerking in de Europese Unie en de bevoegdheden van EU op dit gebied stond centraal tijdens het algemeen overleg.


Standpunt Nederlandse regering

Op 26 januari 2010 werd de conceptkabinetsreactie aangeboden aan de Eerste Kamer.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In dit Groenboek benadrukt de Commissie de noodzaak tot bevordering van een doeltreffende samenwerking tussen lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in strafzaken. Zij constateert dat binnen de Europese Unie momenteel twee soorten regels over bewijsverkrijging bestaan. Een deel ervan is gebaseerd op het beginsel van wederzijdse bijstand, zoals de Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken (dossier E090229) en het bijbehorende protocol (dossier E090233). Een ander deel is gebaseerd op het beginsel van wederzijdse erkenning. Tot deze regels behoort onder meer het Kaderbesluit betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel (dossier E090216).

De Commissie is van mening dat de beschikbaarheid van verschillende instrumenten inzake bewijsverkrijging, die weer gebaseerd zijn op verschillende beginselen, de toepassing van de regels onnodig bemoeilijkt. De regels zelf zijn ook niet perfect. De op wederzijdse bijstand gebaseerde instrumenten kunnen traag en ondoeltreffend uitwerken, terwijl de op wederzijdse erkenning gebaseerde instrumenten weer alleen betrekking hebben op specifieke soorten bewijs en bovendien veel uitzonderingsgronden kennen. De meest doeltreffende oplossing voor deze problemen is volgens de Commissie de vervanging van de huidige regels door één enkel instrument dat is gebaseerd op het beginsel van wederzijdse erkenning en dat alle soorten bewijs dekt. De Commissie had deze oplossing reeds in haar Mededeling Een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht ten dienste van de burger (dossier E090100) genoemd. Het nu gepubliceerde Groenboek heeft tot doel de lidstaten te raadplegen over de voorgestelde oplossing. Het Groenboek wil tevens nagaan of er gemeenschappelijke regels inzake bewijsgaring in strafzaken moeten komen. Die regels zouden moeten verzekeren dat in een lidstaat vergaard bewijs zonder meer toelaatbaar is in een andere lidstaat.

Lidstaten en belanghebbenden dienden hun antwoorden op de vragen van de Commissie uiterlijk op 22 januari 2010 mede te delen.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2009)624
    11 november 2009

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen