E100022
  ruit icoon
Laatste revisie: 23-06-2010

E100022 - Convergentieverslag 2010De Europese Commissie en de Europese Centrale Bank (ECB) moeten ten minste om de twee jaar of, op verzoek van een lidstaat met een derogatie, aan de Raad verslag uitbrengen over de vooruitgang die door de lidstaten is geboekt bij de nakoming van hun verplichtingen met het oog op de totstandbrenging van een Economische en Monetaire Unie (EMU).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Europees

Verslag gepubliceerd.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2010)238PDF-document, d.d. 12 mei 2010

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Tijdens haar vergadering van 22 juni 2010 heeft de commissie voor Financiën besloten onderhavig verslag voor kennisgeving aan te nemen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie en de Europese Centrale Bank (ECB) moeten ten minste om de twee jaar of, op verzoek van een lidstaat met een derogatie, aan de Raad verslag uitbrengen over de vooruitgang die door de lidstaten is geboekt bij de nakoming van hun verplichtingen met het oog op de totstandbrenging van een Economische en Monetaire Unie (EMU).

Het convergentierapport van 2010 heeft betrekking op de volgende negen lidstaten

met een derogatie: Bulgarije, Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen,

Roemenië en Zweden. Denemarken en het Verenigd Koninkrijk hebben niet de wens

uitgesproken de euro aan te nemen en worden daarom niet in dit verslag beoordeeld.

Twee hoofdzaken waarnaar het convergentierapport onderzoek doet zijn a) de

de verenigbaarheid van de nationale wetgeving van elke lidstaat, met inbegrip van de statuten van zijn nationale centrale bank, met  de "ESCB/ECB-statuten" en b) de mate van duurzame convergentie in de betreffende lidstaat aan de hand van de mate waarin aan de convergentiecriteria (prijsstabiliteit, begrotingssituatie van de overheid, wisselkoersstabiliteit en langetermijnrente).

Van de in het convergentierapport onderzochte landen is de Commissie van mening dat enkel Estland voldoet aan de voorwaarden voor de aanneming van de euro.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen