E100042
  ruit icoon
Laatste revisie: 03-12-2010

E100042 - Wijziging van de verordening betreffende de toepassing van een schema van algemene tariefpreferentiesSinds 1971 verleent de EU aan ontwikkelingslanden handelspreferenties in het kader van het stelsel van algemene preferenties (SAP). Het SAP wordt uitgevoerd door middel van opeenvolgende verordeningen waarin de toepassing van een schema met algemene tariefpreferenties wordt bepaald, met een geldigheidsduur van gewoonlijk drie jaar. Het huidige schema is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 732/2008 voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 en vervalt na deze laatste datum. Met dit COM-voorstel wordt beoogd de geldigheidsuur van de huidig geldende Verordening (EG) nr. 732/2008 te verlengen tot en met 31 december 2013 om de continuïteit van het SAP-schema te waarborgen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Europees

Voorstel is gepubliceerd.


Kerngegevens

volledige titel

Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad betreffende de toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011

document Europese Commissie

COM(2010)142PDF-document, d.d. 26 mei 2010

rechtsgrondslag

WVEU artikel 207 paragraaf 2

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Defensie (BDO) heeft het voorstel op 28 september 2010 besproken en voor kennisgeving aangenomen.


Behandeling Tweede Kamer


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Sinds 1971 verleent de EU aan ontwikkelingslanden handelspreferenties in het kader van het stelsel van algemene preferenties (SAP). Het SAP wordt uitgevoerd door middel van opeenvolgende verordeningen waarin de toepassing van een schema met algemene tariefpreferenties wordt bepaald, met een geldigheidsduur van gewoonlijk drie jaar. Het huidige schema is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 732/2008 voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 en vervalt na deze laatste datum. Met dit COM-voorstel wordt beoogd de geldigheidsuur van de huidig geldende Verordening (EG) nr. 732/2008 te verlengen tot en met 31 december 2013 om de continuïteit van het SAP-schema te waarborgen.

De continuïteit komt namelijk in gevaar doordat de Commissie ongeveer nog 15 tot 18 maanden nodig zal hebben om in een Verordening een nieuw schema met algemene tariefpreferenties op stellen. De continuïteit van het schema is van belang omdat anders voor alle invoer in het kader van het SAP het stelsel met de minste preferentie zou gaan gelden (met uitzondering van de invoer uit de minst ontwikkelde landen, die onder de EBA-regeling (Everything But Arms) zou blijven vallen).

Het voorstel van de Commissie omvat ook aanpassingen waardoor ontwikkelingslanden die voldoen aan de criteria om voor SAP+ in aanmerking te komen, mogelijk eerder kunnen profiteren van aanvullende tariefpreferenties. Tot slot zal de Commissie een voorstel doen om alle procedures in het gemeenschappelijke handelsbeleid te herzien in het licht van het systeem van uitvoeringshandelingen. Met betrekking tot de individuele begunstigden worden door de Commissie geen wijzigingen voorgesteld. Dit voorstel zal ook geen gevolgen hebben voor de EU-begroting of voor de douane-inkomsten van de EU.

Algemene informatie over het SAP (GSP)

Het SAP is een handelsregeling van de EU waarmee zij een bevoorrechte toegang verleent tot de markt van de EU aan 176 ontwikkelingslanden en gebieden. Deze bevoorrechte toegang bestaat uit gereduceerde importtarieven. Het belangrijkste doel van het SAP is bij te dragen aan de vermindering van armoede en de bevordering van duurzame ontwikkeling en goed bestuur.

Onder het SAP vallen drie stelsels van preferenties:

 • 1) 
  de standaardbehandeling als meest begunstigde natie (176 ontwikkelingslanden en ontwikkelingsgebieden maken hier gebruik van);
 • 2) 
  Het SAP+ (GSP+), waarbij ontwikkelingslanden extra tariefreducties krijgen ter ondersteuning van de ratificatie en implementatie van internationale verdragen op het gebied van duurzame ontwikkeling en goed bestuur;
 • 3) 
  De EBA-regeling (Everything But Arms), waarbij er geen invoerrechten of quota's worden geheven voor alle producten van de 49 minst ontwikkelde landen (Least Developed Countries (LDCs).

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2010)142
  26 mei 2010

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen