E100075
  ruit icoon
Laatste revisie: 23-07-2012

E100075 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 met betrekking tot contractuele betrekkingen in de zuivel- en zuivelproductensectorDoel van deze verordening is om de zuivelbevoorradingsketen te versterken en de sector

klaar te stomen voor een meer marktgerichte en duurzame toekomst.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Op 14 maart 2012 werd de Verordening ondertekend door de Raad en het Europees Parlement.

Nationaal

De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op 1 februari 2011 de antwoorden op haar vragen van 21 december 2010 voor kennisgeving aangenomen.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2010)728PDF-document, d.d. 8 december 2010

rechtsgrondslag

Artikel 42 en 43 Verdrag werking Europese Unie

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Implementatie

Verordening (EU) nr. 261/2012PDF-document werd op 14 maart 2012 ondertekend door het Europees Parlement en de raad en gepubliceerd in Pb EU L94 d.d. 30 maart 2012.


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloot op 14 december 2010 dat er op 21 december 2010 gelegenheid wordt geboden tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over dit voorstel.

Op 21 december 2010 besloot de commissie dat er een commissiebrief zal worden verstuurd aan de regering op basis van de inbreng van de CDA-fractie. Het antwoord van de staatssecretaris werd op 25 januari 2011 ontvangen en werd door de commissie op 1 februari 2011 voor kennisgeving aangenomen.


Behandeling Tweede Kamer

De Tweede Kamercommissies voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Europese Zaken hebben in een algemeen overleg op 16 februari 2011 met de staatssecretaris EL&I over het standpunt van de regering ten aanzien van de zuivelverordening.


Standpunt Nederlandse regering

De regering geeft in het BNC-fiche van 17 januari 2010 onder andere een positief subsidiariteitsoordeel omdat indien producentenorganisaties worden opgericht in een lidstaat of in meerdere lidstaten een gelijk speelveld van belang is en een uniforme EU-regelgeving een vereiste. Om versterking van de positie van melkveehouders in de zuivelketen te bereiken en de markt stabieler en transparanter te maken, hoeven geen aanvullende administratieve lasten opgelegd te worden voor kopers van melk (via de voorgestelde maandelijkse verstrekking van gegevens over de melkleveranties). Punt van aandacht voor de regering blijft de mogelijke verstoring van de interne markt via prijsafspraken, hetgeen een disproportioneel gevolg van de maatregelen zou kunnen blijken. Om deze redenen is het proportionaliteitsoordeel deels negatief.

Het voorstel is gebaseerd op aanbevelingen van de High Level Group (HLG) zuivel in vervolg op de grote prijsschommelingen in melkprijzen in 2008. Aanbevelingen van de HLG zuivel worden deels in dit voorstel tot realisatie gebracht, deels via de hervorming van het GLB-pakket ná 2013 (voorstellen in 2011) en het kwaliteitspakket voor de landbouw. Nederland acht het opportuun dat de Europese Commissie op dit moment met dit voorstel komt.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Doel van deze verordening is om de zuivelbevoorradingsketen te versterken en de sector

klaar te stomen voor een meer marktgerichte en duurzame toekomst. Het voorstel behelst onder meer de mogelijkheid voor melkproducenten om schriftelijke contracten met verwerkers te sluiten en hun onderhandelingspositie ten opzichte van grote verwerkers te verbeteren door collectief, via hun producentenorganisaties, over de contractuele voorwaarden te onderhandelen.

Daarnaast zijn in de verordening EU-voorschriften voor brancheorganisaties en maatregelen om de markt transparanter te maken opgenomen. De maatregelen zouden tot 2020 van kracht zijn en in die periode twee keer tussentijds worden herzien. Voorgeteld wordt dat de collectieve onderhandelingen aan adequate volumebeperkingen en andere specifieke vrijwaringsmaatregelen worden gebonden om te garanderen dat de beoogde verbetering van de onderhandelingspositie van de melkproducenten wordt verwezenlijkt en de mededinging en de belangen van het midden- en kleinbedrijf worden gewaarborgd.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2010)728
    8 december 2010

Behandeling Raad

Onderhavig voorstel stond op de agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 13 en 14 december 2010. Het voorstel werd positief ontvangen door de meeste delegaties en men benadrukte de maatregel waarbij producenten gezamenlijk onderhandelen en contracten af kunnen sluiten met de zuivelbedrijven. De Raad heeft de voorbereidende werkgroepen gevraagd om een diepgaand onderzoek van het voorstel. Een volgende gedachtewisseling is voorzien voor de Landbouw- en Visserijraad van maart 2011.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Naar verwachting zal het rapport van de commissie Landbouw en Regionale Ontwikkeling op 4 juli 2011 plenair besproken worden.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen