E110001
  ruit icoon
Laatste revisie: 04-12-2012

E110001 - Voorstel voor een besluit betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstatenDe richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten vormen samen met de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en de Unie de geïntegreerde richtsnoeren van Europa 2020, de nieuwe 10-jarenstrategie voor werkgelegenheid en slimme, duurzame en inclusieve groei. De geïntegreerde richtsnoeren vormen het kader waarbinnen de lidstaten het nationale beleid gestalte moeten gaan geven, met inachtneming van de uiteenlopende uitgangsposities en de nationale omstandigheden.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Besluit 2011/308/EUPDF-document werd formeel aangenomen op 19 mei 2011 en gepubliceerd in Pb EU L138 van 26 mei 2011.

Nationaal

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 10 mei 2011 over het nationaal hervormingsprogramma gesproken en dit voor kennisgeving aangenomen.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2011)6PDF-document, d.d. 12 januari 2011

rechtsgrondslag

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 148, lid 2

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Implementatie

Besluit 2011/308/EUPDF-document werd formeel aangenomen op 19 mei 2011 en gepubliceerd in Pb Eu L138 van 26 mei 2011.


Behandeling Eerste Kamer

Tijdens de commissievergadering op 10 mei 2011 werd gesproken over het Nationale Hervormingsprogramma van Nederland en de commissie nam dit voor kennisgeving aan.

De reactie van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 maart 2011 werd op 22 maart 2011 besproken en de commissie besloot de behandeling aan te houden tot de ontvangst van het Nationaal Hervormingsprogramma dat volgens de minister medio april aan het parlement en de Europese Commissie aangeboden wordt.

De commissie zou graag van de Nederlandse regering vernemen hoe het nationale beleid zich verhoudt tot de vier richtsnoeren van de EU2020-strategie (zie paragraaf samenvatting voorstel EC) en hoe de regering (met inachtneming van deze richtsnoeren) vorm denkt te geven aan het nationale werkgelegenheidsbeleid. Deze brief werd op 15 februari 2011 verstuurd.

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 1 februari 2011 het voorstel voor een besluit betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten besproken en besloten dat zij in de eerstvolgende vergadering een brief met vragen aan de regering zal bespreken.


Behandeling Tweede Kamer

De commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft op 20 april 2011 tijdens een algemeen overleg gesproken over het nationaal hervormingsprogramma dat de regering op 15 april 2011 heeft aangeboden.

Op 29 november 2010 heeft de minister voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) een concept Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU2020-strategie aan de Tweede Kamer gestuurd. Dit gaf aanleiding tot een schriftelijk overleg (vastgesteld op 9 december 2010) waarin de diverse fracties nog vragen hebben voorgelegd aan de minister waaronder de vraag naar de indicatoren op het gebied van de arbeidsmarkt.


Standpunt Nederlandse regering

Op 15 april 2011 heeft de minister voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) een brief gestuurd aan de Kamers met het nationale hervormingsprogramma 2011 in het kader van de Europa2020-strategie.

In dit document rapporteert het kabinet over de Nederlandse inzet op de hoofddoelen van de Europa 2020-strategie en de belangrijkste beleidsvoornemens om deze te bereiken.

Daarnaast rapporteert het kabinet in het Nationaal Hervormingsprogramma over de Nederlandse inzet gericht op het wegnemen van belangrijke knelpunten voor groei. Bij het opstellen van dit programma zijn de sociale partners en de decentrale overheden geraadpleegd. De sociale partners en decentrale overheden hebben op eigen verantwoordelijkheid ook separate documenten opgesteld met daarin een overzicht van hun inzet voor het Nationale Hervormingsprogramma en de Europa 2020-strategie, welke tezamen met dit rapport naar de Europese Commissie worden gezonden.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Geïntegreerde richtsnoeren van Europa 2020

De richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten vormen samen met de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en de Unie de geïntegreerde richtsnoeren van Europa 2020, de nieuwe 10-jarenstrategie voor werkgelegenheid en slimme, duurzame en inclusieve groei. De geïntegreerde richtsnoeren vormen het kader waarbinnen de lidstaten het nationale beleid gestalte moeten gaan geven, met inachtneming van de uiteenlopende uitgangsposities en de nationale omstandigheden.

De geïntegreerde richtsnoeren bevatten vijf EU-kerndoelen, waarvan er drie tot de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten behoren, te weten de kerndoelen verhoging van de arbeidsdeelname, tegengaan van sociale uitsluiting en armoede, en verbetering van het onderwijs. De overige twee kerndoelen van de EU 2020-strategie - onderzoek & ontwikkeling en klimaat & energie - behoren tot de globale richtsnoeren voor het economisch beleid

Werkgelegenheidsrichtsnoeren

Op grond van de werkgelegenheidsrichtsnoeren stellen de lidstaten nationale hervormingsprogramma's op, gericht op een doeltreffende aanpak van het werkgelegenheidsbeleid. Hoewel deze richtsnoeren gericht zijn tot de lidstaten, dient de EU-strategie samen met alle nationale, regionale en lokale autoriteiten te worden uitgevoerd, in nauwe samenwerking met parlement, sociale partners en maatschappelijk middenveld.

In de Europa 2020-strategie hebben de 24 eerdere richtsnoeren plaatsgemaakt voor 10  richtsnoeren, die werkgelegenheid en brede economische beleidskwesties op coherente wijze benaderen. De vier richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid zijn:

 • De arbeidsmarktparticipatie opvoeren en de structurele werkloosheid terugdringen en arbeidskwaliteit bevorderen (richtsnoer 7)
 • Een geschoolde beroepsbevolking ontwikkelen die in de behoeften van de arbeidsmarkt voorziet en een leven lang leren bevorderen (richtsnoer 8)
 • De kwaliteit en de prestaties van de onderwijs- en opleidingsstelsels op alle niveaus verbeteren en deelname aan tertiair of gelijkwaardig onderwijs vergroten (richtsnoer 9)
 • Sociale integratie bevorderen en armoede bestrijden (richtsnoer 10)

Op grond van voorliggend besluit worden de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, zoals vastgesteld in de bijlage bij het Besluit van de Raad van 21 oktober 2010 betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (Besluit nr. 2010/707/EUPDF-document), gehandhaafd voor 2011. Hoewel deze richtsnoeren jaarlijks moeten worden vastgesteld, dienen zij tot 2014 grotendeels stabiel te blijven, in verband met de uitvoering.  

Globale richtsnoeren

De zes globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en van de Unie zijn:

 • De kwaliteit en houdbaarheid van de overheidsfinanciën waarborgen (richtsnoer 1)
 • Macro-economische onevenwichtigheden verhelpen (richtsnoer 2)
 • Onevenwichtigheden in de eurozone beperken (richtsnoer 3)
 • De steun voor O&O en innovatie optimaliseren, de kennisdriehoek intensiveren en het potentieel van de digitale economie benutten (richtsnoer 4)
 • Zuiniger omgaan met hulpbronnen en de uitstoot van broeikasgassen beperken (richtsnoer 5)
 • Het ondernemings- en consumentenklimaat verbeteren en de industriële basis moderniseren (richtsnoer 6)

Behandeling Raad

De Raad heeft op 19 mei 2011 het besluit aangenomen betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten voor 2011. Aangezien de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid voor 2010 pas in oktober 2010 werden aangenomen, in principe voor een termijn

van vier jaar, worden de richtsnoeren voor 2011 ongewijzigd gehandhaafd.

Op 24 en 25 maart 2011 vond de Europese voorjaarsraad plaats waar onder andere gesproken werd over de nationale hervormings- en stabiliteitsprogramma's.

Tijdens de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenbescherming op 7 maart 2011 hebben de lidstaten een algemene oriëntatie bereikt. De richtsnoeren konden nog niet worden aangenomen omdat men in afwachting is van de conclusies van de Europese voorjaarsraad op 24 en 25 maart 2011.

Besluit nr. 2010/707/EUPDF-document werd op 21 oktober 2010 aangenomen en gepubliceerd in Pb EU L308 van 24 november 2010. Het betreft de richtsnoeren die men in 2011 wil handhaven zoals in het commissievoorstel beschreven staat.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 17 februari 2011 heeft het Europees Parlement (EP) een resolutie aangenomen waarin zij onder andere benadrukt dat het dringend nodig is dat de lidstaten meer inspanningen leveren op alle prioritaire gebieden, met inbegrip van de verhoging van het werkgelegenheidsniveau en de vermindering van de werkloosheid, het benutten van het potentieel van een nieuwe koolstofarme economie, de ontwikkeling van gekwalificeerde arbeidskrachten, de bevordering van de arbeidskwaliteit en een leven lang leren, en het vergemakkelijken van het evenwicht tussen werk en privéleven. Daarnaast is het EP van mening dat deze inspanningen aan bod moeten komen in de definitieve nationale hervormingsprogramma's.

Daarnaast nam het EP een wetgevingsresolutie aan waarin zij haar goedkeuring hecht aan het onderhavige voorstel voor een besluit betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.

 • Resolutie over de tenuitvoerlegging van de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten standpunt EP Europees Parlement - P7_TA-PROV(2011)0069
  17 februari 2011
  www.europarl.europa.eu/...
 • Wetgevingsresolutie over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten standpunt EP Europees Parlement - P7_TA-PROV(2011)0070
  17 februari 2011
  www.europarl.europa.eu/...

Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen