E110002
  ruit icoon
Laatste revisie: 14-09-2011

E110002 - Consultatie over alternatieve beslechting van geschillen (ADR)De resultaten van deze consultatie over een alternatief geschillenregelingsmechanisme (ADR) zullen gebruikt worden om het wetgevende voorstel van de Europese Commissie over ADR vorm te geven. Naar verwachting wordt het wetgevende voorstel in november 2011 gepubliceerd.

Volgens de Commissie kunnen ADR-regelingen de consument in staat stellen om goedkoop, eenvoudig en snel genoegdoening te krijgen. Zij kunnen een belangrijk instrument zijn voor bedrijven om hun reputatie te vrijwaren en het vertrouwen van de consument te bewaren. ADR is nog niet volledig benut. Niet alle consumentengeschillen kunnen via ADR opgelost worden omdat in sommige sectoren geen regelingen bestaan. Consumenten en bedrijven zijn zich vaak niet bewust van de mogelijkheden van ADR. Meer ADR zal het vertrouwen van de consument in winkelen over de grenzen en het functioneren van de interne markt ten goede komen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

 Op 19 april 2011 heeft de commissie voor Justitie naar aanleiding van de concept-antwoorden van de regering op de consultatie een brief gestuurd aan de minister van Veiligheid en Jusitie. De minister heeft op 11 juli 2011 gereageerd. De commissie heeft de brief van de minister op 13 september 2011 voor kennisgeving aangenomen.

Europees

De consultatie over ADR is op 18 januari 2011 gelanceerd en loopt tot en met 15 maart 2011.


Kerngegevens

volledige titel

Consultatie over alternatieve beslechting van geschillen over commerciële transacties in de EU

document Europese Commissie

PDF-document, d.d. 18 januari 2011

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie heeft de brief van de minister op 13 september 2011 voor kennisgeving aangenomen.

De minister van V&J heeft op 11 juli 2011 gereageerd. In de brief geeft de minister een beschrijving van het ECC en gaat hij onder meer in op de functie van het ECC.

De commissie voor Justitie heeft op 19 april 2011 een brief gestuurd aan de minister van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van de brief en concept-antwoorden van het kabinet. In algemene zin onderschrijven de leden het standpunt van het kabinet en zien zij geen reden om het voorbehoud richting de Europese Commissie te continueren. Zij hebben de minister wel een aantal vragen en opmerkingen te verheldering voorgelegd over het Europees Consumenten Centrum (ECC), omdat zij onderlinge tegenstrijdigheden lazen in de tekstpassage over het ECC.

Op 5 april 2011 besloot de commissie naar aanleiding van het kabinetsstandpunt bij de consultatie inzake ADR een brief te sturen aan de regering.

Op 1 april 2011 heeft de minister van Veiligheid en Justitie een brief gestuurd met de concept-antwoorden op de vragen uit het consultatiedocument over Alternative Dispute Resolution (zie voor brief en antwoorden Standpunt Nederlandse regering ).  

Op 15 maart 2011 heeft de commissie besloten een brief te sturen aan de minister van Veiligheid en Justitie over (de gevolgen van) het uitblijven van de ontvangst van de kabinetsreactie op het consultatiedocument over Alternative Dispute Resolution binnen de termijn. De brief is op 16 maart 2011 verstuurd.

De commissie Justitie besloot op 8 februari 2011 om via de commissiegriffier het kabinet te verzoeken de concept-kabinetsreactie op de consultatie voor 24 februari 2011 aan de Kamer te zenden, zodat de commissie deze kan behandelen voordat het termijn voor de consultatie afloopt.

De commissie Justitie levert op 8 februari 2011 inbreng voor een brief aan de regering.

De commissie heeft het wetgevende voorstel over ADR, dat de Europese Commissie in november 2011 zal presenteren, geselecteerd uit het Wetgevings- en Werk Programma 2011 van de EC. De resultaten van deze consultatie zullen gebruikt worden om het wetgevende voorstel vorm te geven.


Standpunt Nederlandse regering

Op 1 april 2011 heeft de minister voor Veiligheid en Justitie een brief gestuurd aan Eerste Kamer met als bijlage de concept-antwoorden op de vragen uit het consultatiedocument over ADR. In de bijlage geeft de minister eerst een korte weergave van de uitgangspunten van Nederland bij deze consultatie. Vervolgens worden de vragen die in het consultatiedocument staan beantwoord.  

Nederland heeft met belangstelling kennisgenomen van het voornemen van de Europese Commissie om de mogelijkheden voor consumenten te verbeteren om hun rechten op een eenvoudige en laagdrempelige wijze, via ADR mechanismen te kunnen halen. Nederland hecht grote waarde aan een laagdrempelige, goedkope en effectieve buitengerechtelijke geschilafdoening in consumentenzaken. Dit is van belang omdat de gemiddelde consument niet zo snel met een consumentengeschil naar de rechter zal stappen. Het financieel belang weegt voor de consument meestal niet op tegen de kosten en de moeite die een dergelijke procedure teweegbrengt. Het afdoen van een consumentenklacht door middel van buitengerechtelijke geschilbeslechting is daarom een

goed alternatief.

In reactie op deze consultatie over ADR is Nederland van mening dat buitengerechtelijke geschiloplossing niet uitsluitend tot doel heeft de consument te beschermen tegen eventuele misdragingen van ondernemers. Het is belangrijk te benadrukken dat ondernemers meestal bereid zijn om een probleem op te lossen. Zij zien het gebruik van ADR als een belangrijk onderdeel van hun klachtenmanagement, dat deel uitmaakt van hun kwaliteitsbeleid. Daarmee is De Geschillencommissie een kwaliteitsinstrument voor het bedrijfsleven dat er mede toe bijdraagt dat het kwaliteitsniveau van de bedrijven wordt bevorderd.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Regelingen voor alternatieve geschillen beslechting - ook wel Alternative Dispute Resolution (ADR) genoemd - zijn het onderwerp van voorliggend consultatiedocument van de Europese Commissie. Bij alternatieve geschillenbeslechting wordt een neutrale derde partij ingeschakeld die een voorstel kan doen voor een oplossing van het geschil, of die partijen dichter bij elkaar kan brengen om een oplossing te vinden. De Europese Commissie legt in dit document een aantal vragen voor over hoe de huidige tekortkomingen van ADR het beste dienen te worden opgelost.

Deze vragen gaan voornamelijk over:

-het gebrek aan bewustzijn en informatie over ADR

-de lage participatiegraad van bedrijven bij ADR

-het karakter van de beslissingen bij ADR en het al dan niet verplichten tot ADR

-het ontbreken van ADR in sommige regio's en sectoren

-collectieve claims bij ADR

-een centraal informatiepunt over ADR

-een ADR voor e-commerce,

-de bekostiging van ADR regelingen, en

-de kosten voor het gebruik van ADR.


Behandeling Raad

De minister voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft op 25 maart 2011 een brief met verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 9 en 10 maart 2011 aan de Tweede Kamer gestuurd. De Europese Commissie (EC) informeerde de Raad kort over de consultatie over ADR. De EC markeerde dat alternatieve geschilbeslechting met name van belang is voor grensoverschrijdende aankopen. De minister geeft in de brief aan dat Nederland zal reageren op de consultatie.


Alle bronnen