E120017
  ruit icoon
Laatste revisie: 09-10-2012

E120017 - Commissiemededeling: De ultraperifere regio’s van de EU- naar een partnerschap voor slimme en duurzame groeiIn deze mededeling zet de Europese Commissie haar strategie uiteen voor de ultraperifere gebieden (UPG's) van de Europese Unie. Doel van de nieuwe strategie is het helpen van de UPG's bij het verbeteren van de zelfvoorziening, bij het versterken van de economie en bij het creëren van een duurzame arbeidsmarkt.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) heeft de mededeling op 26 juni 2012 voor kennisgeving aangenomen.

Europees

De Europese Commissie heeft op 20 juni 2012 de mededeling over groei voor de ultraperifere regio's van de EU gepubliceerd.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling De ultraperifere regio's van de Europese Unie: naar een samenwerkingsverband voor slimme, duurzame en inclusieve groei

document Europese Commissie

COM(2012)287PDF-document, d.d. 20 juni 2012

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) heeft de mededeling op 26 juni 2012 voor kennisgeving aangenomen.

Naar verwachting bespreekt de commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) op 26 juni 2012 de procedure van het voorstel.


Behandeling Tweede Kamer

De Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 4 oktober 2012 het BNC-fiche over de mededeling ultraperifere regio's in de EU voor kennisgeving aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

In het BNC-fiche van 13 juli 2012 laat de regering onder andere weten dat het Koninkrijk der Nederlanden geen gebieden heeft die de Europees rechtelijke status van UPG hebben. De landen binnen het Koninkrijk en Caribisch Nederland hebben de status van LGO. Dat betekent dat zij geen onderdeel zijn van de Unie. Europees recht geldt er niet, met uitzondering van de burgerschapsrechten en de Europese regelgeving die expliciet voor LGO geldt. Ook na de staatkundige veranderingen (10 oktober 2010) is dit niet veranderd. Afgesproken is daarbij die status van LGO voorlopig te handhaven. Vijf jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe staatkundige verhoudingen in het Koninkrijk zal de relatie van de eilandgebieden met de Europese Unie en de wenselijkheid van de UPG-status opnieuw bezien worden.

Deze mededeling is daarom op dit moment slechts zijdelings van belang voor het Koninkrijk. Hierbij dient echter te worden aangetekend dat niet uit het oog moet worden verloren dat de mogelijkheid bestaat dat op termijn (onderdelen van) de huidige landen binnen het Koninkrijk en Caribisch Nederland een UPG-status zullen willen verwerven. Aruba onderzoekt op dit moment de mogelijkheden. Daarom wil het Koninkrijk der Nederlanden op actieve wijze betrokken zijn bij de verdere ontwikke-lingen met betrekking tot de UPG.

Bovendien is Nederland van mening dat excellentie het uitgangspunt moet zijn bij de toekenning van onder-zoekssubsidies binnen Horizon 2020. Er moet daarom voorkomen worden dat onderzoeksgelden worden gebruikt voor capacity building in UPG's. Voor dat doel zijn de cohesiefondsen de geëigende financieringsbron. Voor Nederland zijn vooral de voorstellen belangrijk die beogen de samenwerking tussen UPG en LGOs te stimuleren. Nederland steunt deze voorstellen. Nederland zal er tegelijkertijd voor waken dat de versterking van de positie van de UPG niet ten koste gaat van de positie van LGO. Nederland zal de verdere uitwerking van de mededeling en de ontwikkeling van de UPG-status nauwlettend blijven volgen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In deze mededeling zet de Europese Commissie haar strategie uiteen voor de ultraperifere gebieden (UPG's) van Europese Unie. Gebieden met deze status zijn Guadeloupe, Frans Guyana, Réunion, Martinique en Sint Maarten (Frankrijk), de Azoren en Madeira (Portugal) en de Canarische eilanden (Spanje).

Doel van de nieuwe strategie van de Commissie is het helpen van de UPG's bij het verbeteren van de zelfvoorziening, bij het versterken van de economie en bij het creëren van een duurzame arbeidsmarkt. Daarnaast geeft de Commissie aan dat de Europa 2020 strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei (zie dossier E090092) volledig geldt voor de UPG's, met inachtneming van het specifieke karakter van de ultraperifere gebieden.

De commissie noemt een aantal hoofddoelen van de strategie: Het verbeteren van de toegang tot de interne markt, het verbeteren van de concurrentievermogen van de economieën, het versterken van de regionale integratie, het versterken van het sociaal beleid en het ontwikkelen van een duurzame economie.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen