E120051
  ruit icoon
Laatste revisie: 05-12-2014

E120051 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening(EC) nr. 1346/2000 over insolventieproceduresDe Europese Commissie (EC) heeft een voorstel gepubliceerd waarmee zij de Europese voorschriften over grensoverschrijdende insolventie van ondernemingen wil actualiseren om zo reeds gezonde ondernemingen die toch getroffen worden door de economische crisis een "tweede kans" te helpen geven. Hiertoe stelt de EC voor om de huidige, uit 2000 daterende voorschriften over grensoverschrijdende insolventie te moderniseren.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie Financiën heeft op 22 januari 2013 het voorstel voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Tijdens de Raad voor Justitie en Binnenlandse Zaken op 4 december 2014 is een politiek akkoord bereikt tussen het Europees Parlement en de Raad. Het voorstel dient nog officieel te worden aangenomen door de Raad en het Europees Parlement.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2012)744PDF-document, d.d. 12 december 2012

rechtsgrondslag

Artikel 81 (2) (a), (c) en (f) VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Financiën heeft op 22 januari 2013 het voorstel voor kennisgeving aangenomen.

De commissie Financiën besloot op 18 december 2012 dat inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd op 22 januari 2013 .


Behandeling Tweede Kamer

Op 11 april 2013 heeft een algemeen overleg plaatsgevonden met de minister van Veiligheid en Justitie over een behandelvoorbehoud bij dit voorstel en heeft afgesproken dat de minister de Tweede Kamer informeert over zijn inbreng en over substantiële nieuwe elementen in het voorstel, inclusief een terugkoppeling over zijn inzet op inhoudelijke elementen die heden zijn besproken in het overleg. Daarbij wordt tevens ingegaan op het krachtenveld in de Raad en het Europees Parlement. Ook ontvangt de Tweede Kamer regelmatig, analoog aan het ritme van de JBZ-Raad, een voortgangsrapportage van de minister.

De commissie Veiligheid & Justitie heeft de wijziging van de verordening ook geselecteerd als prioriteit uit het werkprogramma uit 2012. Deze commissie besloot op 23 januari 2013 dat zij een behandelvoorbehoud wil plaatsen op dit voorstel en hierover een algemeen overleg wil voeren. Ter voorbereiding hierop wil men een technische briefing organiseren door de Europese Commissie en wil men een rondetfalegesprek houden met stakeholders. 


Standpunt Nederlandse regering

In het BNC-fiche van 25 januari 2013 laat de Nederlandse regering onder andere weten dat zij op zich positief staat tegenover de voorgestelde modernisering, meer samenwerking in grensoverschrijdende situaties en het feit dat daarbij nu ook wordt gekeken naar betere doorstartmogelijkheden van bedrijven.

Aandachtspunten zijn: de vraag of nauwere samenwerking in grensoverschrijdende situaties categorisch verplicht moet worden, de wenselijkheid van een vangnet voor het geval die samenwerking niet of niet goed tot stand komt alsmede het belang van EU-facilitering van en nadere richtsnoeren voor deze samenwerking.

Verder zal Nederland aandacht vragen voor het in het kader van het programma herijking faillissementsrecht aangekondigde civielrechtelijke bestuursverbod en de wenselijkheid dat andere lidstaten van de oplegging kennis kunnen nemen. Daarbij kan ook de mogelijkheid van wederzijdse erkenning van een opgelegd bestuursverbod aan de orde komen.

De minister van Veiligheid & Justitie laat per brief van 21 december 2012 weten dat het BNC-fiche niet binnen de gestelde termijn van 3 weken aan de Kamers verzonden kan worden.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie (EC) heeft een voorstel gepubliceerd waarmee zij de Europese voorschriften over grensoverschrijdende insolventie van ondernemingen wil actualiseren om zo reeds gezonde ondernemingen die toch getroffen worden door de economische crisis een "tweede kans" te helpen geven. Hiertoe stelt de EC voor om de huidige, uit 2000 daterende voorschriften over grensoverschrijdende insolventie te moderniseren.

Het doel van de herziening is de bestaande voorschriften te moderniseren zodat deze de herstructurering van ondernemingen in moeilijkheden ondersteunen en een vriendelijk ondernemingsklimaat genereren, vooral in tijden van financiële problemen. De huidige verordening zal worden aangepast aan de ontwikkelingen in het nationale insolventierecht, vooral op het gebied van ondernemingen die een een zware schuldenlast hebben. De herstructurering is ook van belang voor de schuldeisers omdat het kan betekenen dat zij meer kans hebben om hun geld terug te krijgen, geld dat anders verloren zou gaan in het geval van een liquidatie.

Een tweede doel is een eerste stap te zijn naar een Europese cultuur van "redding en herstel" in gevallen waarin ondernemingen en individuen meer in het algemeen financiële problemen hebben. De uitdaging is om de financiële problemen van de schuldenaar aan te pakken en tegelijk de belangen van de schuldeiser te beschermen. In de toekomst kunnen er afzonderlijke regels zijn voor eerlijke ondernemers en voor gevallen waarin het faillissement frauduleus is of aan onverantwoordelijk gedrag kan worden toegeschreven. In het geval van eerlijke faillissementen zou een kortere termijn voor schuldkwijtschelding en een snellere opheffing van de uit het faillissement voortvloeiende wettelijke beperkingen garanderen dat het ondernemerschap niet eindigt met een veroordeling tot levenslang wanneer de onderneming failliet gaat.

Het voorstel voor een verordening wordt nu eerst ter onderhandeling en aanneming aan het Europees Parlement en de Raad van de EU voorgelegd.


Behandeling Raad

JBZ-Raad 4-5 december 2014 (agendapunt II.17)

Tijdens de Raad is een politiek akkoord bereikt tussen het Europees Parlement en de Raad. Het voorstel dient nog officieel te worden aangenomen door de Raad en het Europees Parlement.

JBZ-Raad 9-10 oktober 2014 (agendapunt II.3)

Tijdens de Raad is wederom een algemene oriëntatie bereikt over het verordeningsvoorstel. Deze algemene oriëntatie zal samen met de algemene oriëntatie van 5-6 juni 2014 de basis vormen voor de verdere onderhandelingen met het Europees Parlement.

JBZ-Raad 5-6 juni 2014 (agendapunt III.8)

Tijdens de Raad is een algemene oriëntatie bereikt over het verordeningsvoorstel.

JBZ-Raad 6-7 juni 2013 (agendapunt II.5)

Tijdens de Raad voor Justitie en Binnenlandse Zaken op 6 en 7 juni 2013 heeft er een oriënterend debat plaatsgevonden over het verordeningsvoorstel.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen