E130045
  ruit icoon
Laatste revisie: 23-10-2013

E130045 - Commissiemededeling over schaduwbankierenDe voorliggende mededeling van de Europese Commissie heeft betrekking op het gebied van niet-bancaire kredietactiviteit, aangeduid als 'schaduwbankieren. Aanleiding voor de mededeling zijn de uitkomsten van een eerder gepubliceerd groenboek, waarin de Commissie belanghebbenden vroeg te reageren op haar beleidsvoornemens om de risico's van het schaduwbankieren te beteugelen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie Financiën heeft de commissiemededeling op 8 oktober 2013 voor kennisgeving aangenomen. 

Europees

Op 4 september 2013 publiceerde de Europese Commissie onderhavige commissiemededeling. De mededeling is een follow-up van het groenboek over schaduwbankieren van vorig jaar. De tot dusver door de Commissie ondernomen werkzaamheden worden erin samengevat en mogelijke verdere acties op dit belangrijke gebied worden erin beschreven.  


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2013)614PDF-document, d.d. 4 september 2013

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Financiën heeft de commissiemededeling op 8 oktober 2013 voor kennisgeving aangenomen. 

De fractie van OSF in de commissie Financiën kondigde tijdens de bespreking van de commissiemdedeling op 24 september 2013 het voornemen aan tot het leveren van inbreng op 8 oktober 2013. De commissie nam het voorstel voor een verordening over geldmarktfondsen (MMF's)(E130046) voor kennisgeving aan. 

De commissie heeft de follow-up van het groenboek inzake schaduwbankieren (E120010) als prioritair geselecteerd uit het werkprogramma 2013 van de Europese Commissie.


Behandeling Tweede Kamer

De Tweede Kamercommissie heeft de commissiemededeling besproken tijdens de procedurevergadering van 18 september 2013 en deze vervolgens betrokken bij een algemeen overleg over de Raad ECOFIN dat plaatsvond op 7 november 2013


Standpunt Nederlandse regering

Op 11 oktober 2013 stuurde de regering het BNC-fiche aan de Kamer. Hierin staat onder meer in dat, zoals eerder ook opgemerkt in de kabinetsreactie op het groenboek schaduwbankieren, Nederland in algemene zin positief is over regulering van de schaduwbanksector. Nederland vindt een goede balans tussen regulering van de schaduwbanksector en oog houden voor kleine lokale initiatieven van groot belang. Een complicerende factor bij regulering van de schaduwbanksector is dat deze sector continu in beweging is, waardoor eventuele regulering flexibel zal moeten zijn. Nederland zet daarom in op concentratie van eventuele regulering op de meest prominente onderdelen van de schaduwsector die momenteel nog ongereguleerd zijn, zoals de repomarkt. Hierbij dient voldoende rekening te worden gehouden met eindgebruikers van dit soort financiële transacties, waaronder pensioenfondsen. In het BNC-fiche wordt verder de positie van de regering weergegeven over de vijf prioriteiten in de mededeling waarvoor de Commissie aangeeft nieuwe initiatieven te overwegen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De voorliggende mededeling van de Europese Commissie heeft betrekking op het gebied van niet-bancaire kredietactiviteit, aangeduid als 'schaduwbankieren. Aanleiding voor de mededeling zijn de uitkomsten van een eerder gepubliceerd groenboek, waarin de Commissie belanghebbenden vroeg te reageren op haar beleidsvoornemens om de risico's van het schaduwbankieren te beteugelen.

In de mededeling bespreekt de Commissie de uitkomsten van de consultatie en schetst zij een aantal prioriteiten voor verdere initiatieven. Hieronder vallen onder meer de transparantie van de sector van het schaduwbankieren, de instelling van een kader voor geldmarktfondsen (zie E130046), hervorming van de regels voor instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe's), het effectenrecht en de risico's van effectenfinancieringstransacties en de instelling van een kader voor interactie met de bankensector. 


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen