E140020
  ruit icoon
Laatste revisie: 02-02-2015

E140020 - Commissiemededeling: Een waardig leven voor iedereen: van visie naar collectieve actieDeze mededeling levert een verdere bijdrage aan het standpunt van de EU in de internationale onderhandelingen over doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (DDO's). In de mededeling gaat de Commissie in op de belangrijke uitgangspunten en suggereert zij prioriteiten en mogelijke doelstellingen - 'targets' - voor de periode na 2015, die van nut kunnen zijn bij de vaststelling van een beperkt aantal DDO's (middels clustering naar onderwerp). De mededeling bouwt voort op eerdere standpunten van de EU die zijn uiteengezet in de conclusiesPDF-document van de Raad van juni 2013 en in een eerdere mededeling (zie ook E130014).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) nam de mededeling op 10 juni 2014 voor kennisgeving aan.

Europees

Tijdens de Raad Algemene Zaken op 16 december 2014 zijn Raadsconclusies aangenomen over de transformatieve post-2015 agenda.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2014)335PDF-document, d.d. 2 juni 2014

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) nam de mededeling op 10 juni 2014 voor kennisgeving aan.

De commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) heeft deze mededeling als prioritair geselecteerd uit het werkprogramma 2014 van de Europese Commissie. 

De mededeling bouwt voort op een eerdere mededeling van de Europese Commissie getiteld "Een waardig leven voor iedereen: armoede uitroeien en de wereld een duurzame toekomst geven". Deze mededeling heeft de commissie BDO ook in behandeling gehad (zie E130014).


Behandeling Tweede Kamer

In het verslag van een schriftelijk overleg van 18 juli 2014 voorafgaand aan de Raad Algemene Zaken van 23 juli 2014 geeft de minister van Buitenlandse Zaken aan dat de huidige onderhandelingen over de post-2015 agenda plaatsvinden in de VN Open Working Group on Sustainable Development Goals. Deze werkgroep komt in de zomer van 2014 met een rapport met doelen en subdoelen. Na de publicatie van dit rapport zal, zoals eerder toegezegd door de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de inzet van het Koninkrijk ten aanzien van de post-2015 agenda voor de komende AVVN aan de Kamer worden gestuurd. Dit zal tijdens het zomerreces plaatsvinden.

In het verslag van een schriftelijk overleg  van 11 juli 2014 over de Raad Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking van 14 en 15 juli 2014 komt de mededeling uitgebreid aan bod.

De commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft deze mededeling ook als prioritair geselecteerd uit het werkprogramma 2014 van de Europese Commissie.


Standpunt Nederlandse regering

Volgens het Nederlandse kabinet zal een nieuw EU standpunt een juiste balans moeten vinden tussen het stellen van gemeenschappelijke prioriteiten en het behouden van flexibiliteit voor de EU en de lidstaten in de onderhandelingsfase. De VN Open Working Group on Sustainable Development Goals komt in de zomer van 2014 met een rapport met doelen en subdoelen (targets). In het najaar beginnen de onderhandelingen binnen de Algemene Vergadering van de VN over het nieuwe post-2015 raamwerk. Een uitgewerkt EU-standpunt biedt een kans om een positief politiek signaal te geven richting andere landen dat de EU gecommitteerd is aan de uitvoering van een universele post-2015 agenda. 

Met betrekking tot het uitvoeren van de post 2015-agenda deelt Nederland de visie van de Commissie dat een collectieve, universele agenda voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling de verantwoordelijkheid voor het behalen van de resultaten bij alle landen legt. De concrete uitwerking hiervan is, voor zowel de EU als voor de lidstaten afzonderlijk, in de mededeling onderbelicht gebleven. 


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Deze mededeling levert een verdere bijdrage aan het standpunt van de EU in de internationale onderhandelingen over doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (DDO's). De DDO's zijn de opvolgers van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDO’s) en moeten het engagement van de internationale gemeenschap voor de uitroeiing van armoede en de ondersteuning van duurzame ontwikkeling - twee uitdagingen met belangrijke gevolgen voor het leven van de huidige en toekomstige generaties - versterken.

Deze mededeling bouwt voort op een mededeling die de Commissie in 2013 heeft behandeld, namelijk de Commissiemededeling: "Een waardig leven voor iedereen: armoede uitroeien en de wereld een duurzame toekomst geven" (E130014) en op het bestaande EU standpunt, zoals verwoord in de conclusiesPDF-document van de Europese Raad van juni 2013. In deze mededeling gaat de Commissie in op de belangrijke uitgangspunten en suggereert zij prioriteiten en mogelijke doelstellingen - 'targets' - voor de periode na 2015, die van nut kunnen zijn bij de vaststelling van een beperkt aantal DDO's (middels clustering naar onderwerp). De commissie benadrukt dat deze doelstellingen SMART moeten worden vormgegeven.

Uitgangspunten voor het post-2015 raamwerk zijn wat de EU betreft dat het universele raamwerk rekening houdt met de omstandigheden in verschillende landen, dat het een veranderingsgezinde agenda wordt die de drie dimensies van duurzame ontwikkeling (sociaal, ecologisch en economisch) integreert en nieuwe uitdagingen adresseert en dat het raamwerk transparant is en ermee verantwoording kan worden afgelegd. Een ander uitgangspunt voor het welslagen van het post-2015 raamwerk is dat voortgang op de doelstellingen moet kunnen worden gemonitord.

Voorgestelde prioriteiten

De Commissie pleit voor het aanpakken van problemen van mondiale omvang zoals armoede, ongelijkheid, voedselzekerheid en voeding, duurzame landbouw, gezondheid, onderwijs, gendergelijkheid en de rol van vrouwen, water en sanitaire voorzieningen, duurzame energie, fatsoenlijk werk, inclusieve en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk, inclusieve en duurzame groei, duurzame steden en nederzettingen, duurzame consumptie en productie, de toestand van zeeën en oceanen, biodiversiteit en wouden, landerosie (incl. verwoestijning en droogte), mensenrechten, de rechtsstaat, goed bestuur, effectieve instellingen en vreedzame samenlevingen.  

Volgende stappen

 De mededeling wordt nu besproken door de Raad van Ministers en het Europees Parlement. De resultaten hiervan zullen als richtsnoer dienen voor het standpunt van de EU in de onderhandelingen binnen de Verenigde Naties en zullen worden gebruikt bij de opstelling later dit jaar van het verslag van de secretaris-generaal van de VN over het kader voor de periode na 2015.


Behandeling Raad

De Milieuraad heeft op 17 december 2014 de raadsconclusies over de post-2015 ontwikkelingsagenda onderschreven.

Tijdens de Raad Algemene Zaken op 16 december 2014 zijn Raadsconclusies aangenomen over de transformatieve post-2015 agenda.

Tijdens de Raad Buitenlandse Zaken / Ontwikkelingssamenwerking op 12 december 2014 heeft de Raad ontwerpconclusies besproken over de post-2015 agenda. Nederland zet bij de totstandkoming van deze raadsconclusies onder andere in op nadrukkelijke verwijzingen naar samenwerking met de private sector, gender, seksuele gezondheid en rechten en het Global Partnership for Effective Development . In de conclusies zal tevens een reactie op het rapport van de SGVN worden meegenomen. In januari 2015 komt de Europese Commissie met een mededeling over de financiering en implementatie van de nieuwe agenda, onder meer ter voorbereiding op de Financing for Development conferentie die in juli 2015 in Addis Abeba zal plaatsvinden.

Tijdens de Raad Buitenlandse Zaken / Ontwikkelingssamenwerking op 14-15 juli 2014 is onderhavige mededeling besproken. Op basis van de mededeling zullen naar verwachting komend najaar Raadsconclusies worden aangenomen. De huidige onderhandelingen vinden plaats in de VN  Open Working Group on Sustainable Development Goals. Deze werkgroep komt in de zomer van 2014 met een rapport met doelen en subdoelen. Het aannemen van Raadsconclusies na de publicatie van dit rapport heeft de Nederlandse voorkeur.

Tijdens de Raad Buitenlandse Zaken / Ontwikkelingssamenwerking op 19 mei 2014 is de post-2015 ontwikkelingsagenda besproken. Uit het verslag van de Raad blijkt dat een aanzienlijke groep lidstaten, waaronder Nederland, benadrukte dat een nieuwe mededeling beter op zijn plaats was als de onderhandelingen in de Open Working Group on Sustainable Development Goals (OWG) waren afgerond om te voorkomen dat deze onderhandelingen – nu al - zouden verstarren langs de lijnen van de gebruikelijke VN-blokken. Wel blijkt uit het verslag dat de inhoud van onderhavige mededeling goed overeen komt met de Nederlandse positie. Bijzonder positief is  volgens de Nederlandse regering de opname van een target ten aanzien van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Ook de concrete aandacht voor ongelijkheid en milieudoelstellingen (inclusief doelen op oceanen en duurzame productie en consumptie) is positief. Verder geeft de regering in het verslag aan de dat er over de inhoud van deze mededeling en de Nederlandse positie nog een BNC-fiche volgt.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen