E220019
Laatste revisie: 01-03-2024

E220019 - Voorstel voor een Verordening betreffende de digitalisering van de visumprocedureDit voorstel voorziet in de vervanging van de fysieke visumsticker door een digitaal visum en in verdere harmonisatie en digitalisering van de visumaanvraagprocedure.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

Op 13 september 2022 nam de commissie de brief van de minister van 25 augustus 2022 voor kennisgeving aan. De commissie wenst de voortgang van het dossier te blijven volgen.

Europees

Op 7 december 2023 werden de verordeningen 2023/2667 en 2023/2685 betreffende de digitalisering van de visumaanvraagprocedure gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad wijziging van Verordeningen (EG) nr. 767/2008, (EG) nr. 810/2009 en (EU) 2017/2226 van het Europees Parlement en de Raad, Verordeningen (EG) nr. 1683/95, (EG) nr. 333/2002, (EG) nr. 693/2003 en (EG) nr. 694/2003 van de Raad en de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen wat betreft de digitalisering van de visumprocedure

document Europese Commissie

COM(2022)658PDF-document, d.d. 27 april 2022

rechtsgrondslag

Artikel 77, lid 2 en artikel 79, lid 2, VWEU

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen


Implementatie

Op 7 december 2023 werden de verordeningen 2023/2667 en 2023/2685 betreffende de digitalisering van de visumaanvraagprocedure gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.


Behandeling Eerste Kamer

Op 13 september 2022 nam de commissie de brief van de minister van 25 augustus 2022 voor kennisgeving aan. De commissie wenst de voortgang van het dossier te blijven volgen.

Op 25 augustus 2022 reageerde de minister van Buitenlandse Zaken op de brief van 28 juni 2022. Op 6 september werd het verslag van een schriftelijk overleg (EK, A) vastgesteld.

Op 28 juni 2022 is de brief met vragen verstuurd aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Op 21 juni 2022 leverden de fracties van GroenLinks en PvdA gezamenlijk inbreng voor schriftelijk overleg.

Op 10 mei 2022 besloot de commissie het voorstel in behandeling te nemen en inbreng te leveren voor schriftelijk overleg na ontvangst van het BNC-fiche.


Behandeling Tweede Kamer

De commissie Justitie en Veiligheid besprak het BNC-fiche tijdens de procedurevergadering van 6 juli 2022 en besloot dit te agenderen voor het commissiedebat op 12 oktober 2022 over de JBZ-Raad op 13 en 14 oktober 2022.


Standpunt Nederlandse regering

Op 13 juni 2022 ontving de Kamer het BNC-fiche (22.112, 3441) met daarin het standpunt van de regering over het voorstel. Het kabinet steunt de doelen van het voorstel, namelijk de visumaanvraagprocedure vereenvoudigen en harmoniseren tussen lidstaten om de EU aantrekkelijker te maken voor reigers en de veiligheid te verbeteren met een digitaal visum. Nederland heeft al een digitaal visumaanvraagportaal, NOMAD. Het kabinet erkent het belang van harmonisatie van visumprocedures, maar vindt dat verdere digitalisering en optimalisatie van de procedure ook eventueel gerealiseerd kan worden met nationale digitale systemen, in plaats van één Europees systeem. Daarnaast zou het kabinet, met het oog op de toekomst, in de Verordening de ruimte willen open laten om op het moment dat dat veilig genoeg is identificatie en registratie van biometrische gegevens vanuit huis te laten plaatsvinden.

Het kabinet beoordeelt de bevoegdheid, subsidiariteit en proportionaliteit van het voorstel positief. Het kabinet kan zich vinden in de rechtsgrondslagen artikel 77, lid 2 en artikel 79, lid 2, VWEU. EU-optreden heeft volgens het kabinet meerwaarde omdat 'visa shopping' kan worden voorkomen als visumprocedures en digitalisering beter geharmoniseerd zijn. Ook kan volgens het kabinet de introductie van een digitaal visum het best op EU-niveau gebeuren. Bij de proportionaliteit van het voorstel plaatst het kabinet een kanttekening, omdat voor het kabinet de noodzaak om verplicht aan te sluiten bij het EU-visumaanvraagplatform niet duidelijk is. Het kabinet zal er bij de Commissie op aandringen dat lidstaten ook hun eigen nationale aanvraagportaal kunnen blijven gebruiken en ontwikkelen.

Alle EU-lidstaten zijn voorstander van een digitaal visum. Sommige lidstaten hebben voorkeur voor behoud van nationale aanvraagportalen. Anderen hebben voorkeur voor een EU-visumaanvraagportaal. Het standpunt van het Europees Parlement is nog niet duidelijk op moment van ontvangst van het fiche.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 27 april 2022 publiceerde de Europese Commissie een voorstelPDF-document tot wijziging van zes verordeningen en het Schengenakkoord ten behoeve van de (verdere) digitalisering van visa.

Het voorstel voorziet ten eerste in de vervanging van de fysieke visumsticker door een digitaal visum en ten tweede in verdere harmonisatie en digitalisering van de visumaanvraagprocedure, waarbij de Europese Commissie in haar voorstel inzet op verplichte aansluiting op één gemeenschappelijk (te ontwikkelen) Europees visumaanvraagportaal voor alle lidstaten.

Voor het digitale visum geldt overigens dat deze ook zou gelden voor het lang verblijf visum (MVV), aangezien ook voor die categorie een (Schengen)visum wordt verstrekt. Hoewel het voorstel dus ook toeziet op het digitaliseren van MVV's, geldt voor het Europees visumaanvraagportaal dat deze in eerste instantie alleen voor (Schengen) visa kort verblijf wordt ingezet.


Behandeling Raad

Op 13 juni 2023 hebben onderhandelaars van de Raad en het Europees Parlement een voorlopig politiek akkoord bereikt. Dit moet nog wel door de lidstaten worden goedgekeurd.

Tijdens de JBZ-Raad van 8 en 9 juni 2023 gaf de Europese Commissie aan dat zij hoopt op zeer korte termijn de trilogen over het voorstel van de digitalisering van de visumprocedures af te ronden (32.317, OCPDF-document).

Op 29 maart 2023 stelde de Raad zijn onderhandelingsmandaat voor het voorstel vast.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het voorstel behoort tot de lijst van gemeenschappelijke wetgevingsprioriteiten van de drie EU-instellingen. Hiermee willen zijn in 2023/2024 aanzienlijke vooruitgang boeken.

Op 28 juni 2023 stemde de commissie LIBE in met de tekst die is voortgekomen uit de onderhandelingen tussen de EU-instellingen.

Op 15 februari 2023 stemde het Europees Parlement plenair in met het starten van de onderhandelingen tussen de EU-instellingen.

Op 7 februari 2023 bracht de commissie LIBE het verslagPDF-document uit over het voorstel voor plenaire behandeling in eerste lezing.

Op 18 oktober 2022 bracht de commissie LIBE het ontwerpverslagPDF-document uit over het voorstel.

Dit voorstel behoort tot de gemeenschappelijke prioriteiten van de EU-instellingen voor 2022. Op dit voorstel willen zij aanzienlijke vooruitgang boeken.

De commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) van het Europees Parlement behandelt het voorstel. De commissie Begroting (BUDG) is aangesteld als adviescommissie.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 29 juni 2022 was de deadline voor het indienen van een subsidiariteitsbezwaar.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

Op 19 juli 2022 heeft de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming een adviesPDF-document uitgebracht over het voorstel.


Alle bronnen