COM(2017)487

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie