Verslag van de vergadering van 7 juni 2016 (2015/2016 nr. 33)

Aanvang: 13.48 uur

Status: gecorrigeerd


Hamerstuk

Aan de orde is de behandeling van:

- de brief van de voorzitters van de vaste commissies voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad en voor Veiligheid en Justitie d.d. 2 juni 2016 aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal houdende het advies, in te stemmen met het instemmingsverzoek van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 30 mei 2016 inzake EU-Voorstellen: Voorstel voor een verordening ter uitvoering van de nauwere samenwerking betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensrechtstelsels (Interinstitutioneel dossiernummer: 2016/0059 (CNS))3 en Voorstel voor een verordening ter uitvoering van de nauwere samenwerking betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (Interinstitutioneel dossiernummer: 2016/0060 (CNS))4(33089, letter H).

De voorzitter:

Ik stel vast dat de Kamer zich met het advies van de commissies voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad en voor Veiligheid en Justitie kan verenigen.

De aanwezige leden van de fracties van de SGP en de PVV wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het advies te hebben kunnen verenigen.