Verslag van de vergadering van 10 oktober 2023 (2023/2024 nr. 03)

Aanvang: 13.37 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

- de brief van de voorzitters van de vaste commissies voor Financiën en voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 3 oktober 2023 aan de Voorzitter van de Eerste Kamer over het opheffen van het parlementair behandelvoorbehoud bij de wetgevende EU-voorstellen inzake economische governance (36290, letter F);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren bij het niet of niet geheel betalen van de premie voor de volksverzekeringen (36309);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene douanewet met betrekking tot cameratoezicht en verwerking persoonsgegevens (Wet cameratoezicht douane) (36345);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met een aanpassing van de aanvullende regeling voor antiek, kunst- en verzamelvoorwerpen, en in verband met aanpassingen van de bepalingen inzake plaats van dienst voor de heffing van omzetbelasting bij bepaalde diensten die virtueel aan een afnemer worden verricht (36362);

- het wetsvoorstel Wetstechnische wijzigingen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard in de Omgevingswet en enkele wetten die daarmee verband houden (Verzamelwet Omgevingswet 20..) (36367).

Dit voorstel tot opheffing van het parlementair behandelvoorbehoud en deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Dat is niet het geval.