Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 19 november 2013
1.
33351

Wijziging vermelding van geslacht in de geboorteakte

De commissie stelt het eindverslag vast. De commissie stelt voor het plenair debat te houden op 16/17 december 2013.

2.
T01798

Toezegging Beleidsreactie op rapport INTERVICT versturen naar de Eerste Kamer

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en besluit de toezegging als voldaan te beschouwen.

3.
E130034

EU voorstel: richtlijn betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad COM(2013)42

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en verzoekt de staf de brief aan de voorzitter van de Europese Commissie van 18 juni 2013 in afschrift te sturen naar de rapporteur van het Europees Parlement.

4.
Rappelbrief inzake onbeantwoorde brieven van de commissie

De commissie stelt de rappelbrief vast.

5.
Mededelingen en informatie

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel 33572 - herziening regels betreffende extraterritoriale rechtsmacht in strafzaken af te kunnen doen als hamerstuk.

Lid Ruers (SP) heeft kenbaar gemaakt dat de SP-fractie zich nog steeds het recht wenst voor te behouden op 10 december kenbaar te maken dat er behoefte bestaat om de begroting van Veiligheid en Justitie te behandelen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren