Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 3 december 2013
1.
33749

Één aanvraagprocedure voor gecombineerde vergunning voor werk en verblijf

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.

2.
33623

Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 16 en 17 december 2013 plenair te behandelen, wanneer daar nog ruimte voor is.

3.
33551, G

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 6 november 2013 in reactie op de motie-De Vries (PvdA) c.s. (33551, C) over de sociale gevolgen van werkloosheid in de Europese Unie

De commissie bespreekt de conceptbrief over de Europese aanpak van de jeugdwerkloosheid en besluit de brief als commissiebrief vast te stellen.

4.
E130050

Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie

De commissie draagt het initiatief 'Pakket arbeidsmobiliteit' (nr. 8) en het initiatief 'Mededeling over het scheppen van banen in de groene economie' (nr. 9) voor als prioritaire voorstellen.

5.
Mededelingen en informatie

Naar aanleiding van het overzicht gepresenteerde Europese regelgeving besluit de commissie het voorstel Free movement of EU citizens and their families (COM(2013)837) in procedure te nemen.

6.
Rondvraag

- De fracties van SP en GroenLinks bevestigen behoefte te hebben aan een begrotingsdebat.
- De commissie is nog steeds in afwachting van het antwoord op de brief van de commissie van 24 september 2013 over wetsvoorstel 33162 (Herziening export kinderbijslag).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren