Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 10 december 2013
1.
E120003 en E120004

Voorstel voor een richtlijn betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de autoriteiten met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten en betreffende het vrije verkeer van die gegevens; Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

De commissies I&A/JBZ en V&J nemen de brief van de staatssecretaris van V&J d.d. 27 november 2013 voor kennisgeving aan.

2.
E130041

Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie

De commissies stemmen in met de conceptbrief. De brief wordt na verwerking van de aanvullende inbreng van de fractie van de PvdA als commissiebrief per e-mail rondgezonden.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren