Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 14 januari 2014
1.
E130002 t/m E130008 - Vierde Spoorwegpakket: Quick scan impactanalyse (33546, F) en brief Europese Commissie (33546, E)

De commissie neemt de brief van de Europese Commissie van 31 juli 2013 met de reactie op het door de Eerste Kamer gemaakte subsidiariteitsbezwaar (33546, E) en de brief van de staatssecretaris van I&M van 11 november 2013 inzake de nationale impactanalyse van het Vierde Spoorwegpakket (33546, F en bijlage) voor kennisgeving aan.

2.
E130018

Groenboek: een EU-beleidskader op het gebied van klimaatverandering en energiebeleid voor 2030

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van I&M van 19 december 2013 met een reactie op de nadere vragen over over het groenboek klimaatverandering (verslag schriftelijk overleg 22112, GL) en de brief van 19 december jl. met de definitieve kabinetsreactie op het groenboek (22112, GK) voor kennisgeving aan.

3.
E130026

Voorstel voor Kaderrichtlijn maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer

De commissie neemt de brief van de Europese Commissie van 21 oktober 2013 met de reactie op het subsidiariteitsbezwaar (33601, C) en de brief van de minister van I&M van 20 december 2013 over de Europese onderhandelingen (33601, D) voor kennisgeving aan.

4.
E130061

Commissiemededeling: Programma "Schone lucht voor Europa"

De commissie besluit de procedure in afwachting van het BNC-fiche - dat naar verwachting medio februari verschijnt - aan te houden en daarbij mogelijk de brieven van 17 december 2013 inzake het kabinetsbesluit Verlengen Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (30175, D) en de vierde voortgangsrapportage NSL (30175, E) te betrekken.

5.
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Kabinetsbesluit verlengen NSL en vierde voortgangsrapportage NSL (30175)

De commissie overweegt de brieven van 17 december 2013 inzake het kabinetsbesluit Verlengen Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (30175, D) en de vierde voortgangsrapportage NSL (30175, E) te betrekken bij de behandeling van de Commissiemededeling Programma Schone lucht voor Europa (E130061).

6.
Evaluatie Activiteitenbesluit milieubeheer

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van I&M van 17 december 2013 (29383, K)

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer