Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 11 februari 2014
1. Terugkoppeling COSAC-voorzittersbijeenkomst, 26-27 januari 2014

Het Lid Schrijver (PvdA) doet mondeling verslag van de bijeenkomst. De leden wisselen kort van gedachten over de brief van Tweede Kamerrapporteur Leegte aan de COSAC en de inbreng van de Deense Folketinget.

2. PACE, 27-31 januari 2014

Delegatieleider Franken (CDA) doet mondeling verslag van de bijeenkomst.

3. E130033

Verslag EU-burgerschap 2013: EU-burgers; jullie rechten, jullie toekomst

De commissie stelt vast dat zeer laat antwoord is ontvangen op de aan de Europese Commissie gestelde vragen en besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

4. Democratische controle en legitimiteit EU/EMU, rol nationale parlementen, parlementair instrumentarium en rol commissie EUZA

Na een uitgebreide gedachtewisseling over diverse facetten van het onderwerp, besluit de commissie het Tweede Kamerlid Leegte, rapporteur democratische legitimiteit in de Tweede Kamer, uit te nodigen voor een toelichting op het position paper van de Tweede Kamer en (het doel van) zijn werkzaamheden. Ook de commissievoorzitter EUZA zal voor deze bijeenkomst worden uitgenodigd. Deze uitnodiging moet mede worden gezien in het licht van de afstemming ten behoeve van de COSAC en de voorbereiding op het NL EU-Voorzitterschap in 2016. Tevens besluit zij om in de tweede helft van het jaar, wanneer ook het rapport van de AIV over "Soevereiniteit en democratische legitimiteit in de EU" zal zijn verschenen, een deskundigengesprek te beleggen. Deze bijeenkomst zal inhoudelijk worden voorbereid door een voorbereidingsgroep van een aantal (nader te bepalen) leden uit de commissie EUZA. De commissievoorzitter is voornemens de Europese werkwijze op enig moment ook met haar collega-commissievoorzitters te bespreken.

5. Rondvraag

Op verzoek van het Lid Kox (SP) besluit de commissie onder de aandacht van de vaste commissie IMRO te brengen dat Nederland te laat een verweerschrift heeft ingediend ter zake van het Uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie d.d. 18 juli 2013 over de liberalisering van het internationaal personenverkeer. Hierdoor is het niet-ontvankelijk verklaard.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman