Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 11 februari 2014
1.
E120004

Voorstel voor een richtlijn betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de autoriteiten met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van 3 februari 2014 inzake de onderhandelingsinzet van de regering bij artikel 4 van de ontwerprichtlijn gegevensbescherming voor kennisgeving aan te nemen.

2.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit, naar aanleiding van de nabespreking van het gesprek met de Commissie Meijers, de mate van gebruik van gedelegeerde regelgeving bij de implementatie van richtlijnen, kort aan de orde te stellen tijdens het mondelinge overleg met de bewindslieden van V&J op 18 februari 2014.

3.
Rondvraag

De commissie stemt in met een conceptreactie aan een burger met betrekking tot de door de regering voorgenomen verlenging van de naturalisatietermijn.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren