Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 6 mei 2014
1.
E120003 en E120004

Voorstel voor een richtlijn betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de autoriteiten met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten en betreffende het vrije verkeer van die gegevens; Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

De commissies bespreken de voortgangsrapportage van de regering d.d. 22 april 2014 inzake de onderhandelingen van het Europese gegevensbeschermingspakket en betrekken daarbij de brief van het College Bescherming Persoonsgegevens van 18 april 2014. Zij besluiten een brief te richten aan de staatssecretaris van V&J.

2.
E130040

Voorstel voor een verordening betreffende het EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)

De commissies bespreken de brief van de Europese Commissie van 15 april 2014 inzake Eurojust en besluiten de brief voor kennisgeving aan te nemen.

3.
E130041

Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie

De commissies bespreken de vorm van samenwerking die zij wensen op te zetten met de Tweede-Kamerrapporteur inzake het Europese Openbaar Ministerie. De commissie zal op basis hiervan een brief richten aan de Tweede Kamer waarin het besluit wordt toegelicht.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren