Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 10 juni 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Toekomst AWBZ (30.597)

- Voorgenomen aanwijzing inzake bekostiging van de wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet in 2015

Brief van de minister en staatssecretaris van VWS van 19 mei 2014 (30597, 440)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer