Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 24 juni 2014
1.
Verslag van de JBZ-Raadsvergadering van 5-6 juni 2014 (32317)

Brief inzake Verslag JBZ-Raad 5 en 6 juni 2014; JBZ-Raad

De commissie I&A/JBZ bespreekt het verslag van de JBZ-Raad van 5-6 juni 2014. De leden van de fractie van de SP wensen naar aanleiding van het verslag nog enkele vragen te stellen over het JBZ-meerjarenbeleidskader. De leden van de fracties van de VVD en D66 sluiten zich hierbij aan. Het verslag wordt verder voor kennisgeving aangenomen.

2.
E140014 en E140015

Voorstel voor een herschikking van de verordening betreffende de visumcode van de Unie; Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een rondreisvisum

De commissie bespreekt de Commissievoorstellen inzake het visumpakket. De leden van de fracties van D66 en GroenLinks leveren inbreng voor een schriftelijk overleg. De conceptbrief zal per e-mail in de commissie worden rondgestuurd voor goedkeuring en eventuele aansluiting van de fracties bij de vragen.

3.
E140021

Voorstel voor een verordening tot wijziging van de OLAF-verordening (EU, Euratom nr. 883/2013) betreffende de invoering van het ambt van toezichthouder op de procedurele waarborgen

De commissie bespreekt het Commissievoorstel tot wijziging van de OLAF-verordening en besluit de behandeling aan te houden in afwachting van nadere informatie uit de Tweede Kamer over de behandeling van het voorstel.

4.
Mededelingen en informatie

De commissie bespreekt ter voorbereiding van de gecombineerde vergadering met de zustercommissies in de Tweede Kamer de lijst met gesuggereerde onderwerpen voor een eventuele interparlementaire bijeenkomst tijdens EU-voorzitterschap.

5.
Rondvraag

De commissie I&A/JBZ neemt, bij monde van de voorzitter, afscheid van haar vicevoorzitter, de heer De Graaff (PVV). De heer De Graaff zal per 1 juli 2014 zitting nemen in het Europees Parlement.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren