Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 9 september 2014
1.
32.317

JBZ-Raad

De commissie bespreekt het verslag van de informele JBZ-Raad van 8-9 juli 2014 en besluit deze voor kennisgeving aan te nemen.

2.
E140021

Voorstel voor een verordening tot wijziging van de OLAF-verordening (EU, Euratom nr. 883/2013) in verband met de aanstelling van een toezichthouder op de procedurele waarborgen

Naar aanleiding van de ontvangst van de BNC-fiche bespreekt de commissie het voorstel tot wijziging van de OLAF-verordening en besluit de procedure aan te houden tot na het Algemeen Overleg van 25 september 2014 in de Tweede Kamer.

3.
E140008

Verslag van een schriftelijk overleg over het post-Stockholmprogramma; JBZ-Raad; Commissiemededelingen over de toekomstige prioriteiten op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken (post-Stockholmprogramma)

De commissie besluit de brief van de bewindslieden van V&J van 15 juli 2014 inzake het post-Stockholmprogramma voor kennisgeving aan te nemen.

4.
E140014 en E140015

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een rondreisvisum; Voorstel voor een herschikking van de verordening betreffende de visumcode van de Unie

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van 31 juli 2014 voor kennisgeving aan te nemen. Zij zal de onderhandelingen over de voorstellen inzake het visumpakket kritisch blijven opvolgen.

5.
T01488 en T01489

Toezegging Evaluatie (regering) implementatie Terugkeerrichtlijn (32.420); Toezegging Resultaten onderzoek Europese Commissie over implementatie Terugkeerrichtlijn (32.420)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot een volgende vergadering van de commissie.

6.
Naleving mensenrechten migranten in EU-buurlanden (33.750 V, J)

Verslag van een schriftelijk overleg inzake naleving mensenrechten immigranten EU-buurlanden; Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2014

De commissie besluit de brief van de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 3 september 2014 inzake naleving mensenrechten immigranten EU-buurlanden voor kennisgeving aan te nemen.

7.
Rondvraag

Het lid Strik (GL) informeert de commissie dat zij op 28 oktober 2014 zal deelnemen aan de bijeenkomst "European Borders: Access to Protection? Bridges, not Walls" te Brussel. Zij zal daarnaast op 11 november 2014 op uitnodiging van het EU Grondrechtenagentschap een sessie voorzitten over mensensmokkel in de conferentie over fundamentele rechten in de strategische richtlijnen voor 2015-2020 op het terrein van justitie. Zij is bereid in de commissievergadering over beide bijeenkomsten een mondeling verslag uit te brengen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren