Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 10 februari 2015
1.
31145, AB

Verslag van een schriftelijk overleg inzake ongeldigheid van de richtlijn dataretentie; Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens

De commissies nemen kennis van de reactie van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 6 februari 2015 op de brief van de commissies van 9 december 2014 (31145, AB). Deze reactie vormt voor de commissies aanleiding om de minister voor een mondeling overleg uit te nodigen.

2.
E120003 en E120004

De commissies nemen de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 2 februari 2015 inzake de onderhandelingen voor het Europese gegevensbeschermingspakket over het vierde kwartaal van 2014 (33169, W) voor kennisgeving aan.

3.
Mededelingen en informatie

Naar aanleiding van het aan het convocaat gehechte overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving laat het lid Strik (GroenLinks) weten dat zij, met het oog op agendering in de commissies, de staf zal informeren indien zij inbreng voor schriftelijk overleg wenst te leveren bij het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000, aangeboden bij brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 6 februari 2015 (griffienummer 156743).


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren