Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 oktober 2015
1.
34198

Wijzigingswet financiële markten 2016

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk.

2.
34204

Wet uitvoering verordening centrale effectenbewaarinstellingen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk.

3.
34220

Fiscale verzamelwet 2015

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van D66 (Backer).

4.
34208

Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 3 november 2015.

5.
25087, K

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van Financiën van 5 oktober 2015 inzake de kabinetsappreciatie van de uitkomst van het OESO-project Addressing Base Erosion & Profit Shifting (BEPS) en de vooruitblik op het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat (25087, K). Zij besluit om naar aanleiding van deze brief in schriftelijk overleg te treden met de regering en om de antwoorden van de staatssecretaris te betrekken bij het mondeling overleg met hem dat is voorzien op 24 november 2015 over de correspondentie inzake het Europese pakket fiscale transparantiemaatregelen (dossiers E150006/7) en het actieplan vennootschapsbelastingstelsel (dossier E150012) (verslag schriftelijk overleg; 34254 / 34261, A). Inbreng voor schriftelijk overleg wordt 27 oktober 2015 geleverd.

6.
33752, AA

Pensioen in eigen beheer

In vervolg op de vergadering van 6 oktober 2015 spreekt de commissie verder over het gevolg dat zij wenst te geven aan de brief van de staatssecretaris van Financiën van 1 juli 2015 over de uitwerking van de oplossingsrichtingen van het pensioen in eigen beheer (33752, AA). De commissie acht het thans niet het aangewezen moment om in (schriftelijk) overleg te treden naar aanleiding van deze brief. Zij besluit om het onderwerp op een later moment opnieuw te agenderen wanneer het kabinet en de Tweede Kamer hierover nader hebben gesproken.

7.
E150024, E150025 en E150026

De commissie besluit om de kabinetsappreciatie bij de drie voorstellen inzake de kapitaalmarktunie af te wachten, teneinde die te betrekken bij de afweging om al of niet in (schriftelijk) overleg te treden met de regering en/of de Europese instellingen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren