Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 1 december 2015
1.
Aanpak van de vluchtelingencrisis in Europa

De commissie bespreekt het verslag van de extra JBZ-Raad van 9 november 2015 (32317, FJ) en de passages uit de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 3-4 december 2015 (32317, FL) over migratie. De commissie besluit een brief te sturen aan de regering met daarin het verzoek om alle beschikbare cijfers over de uitgaven van de verschillende departementen in het kader van de huidige vluchtelingencrisis voor de begrotingsbehandelingen aan de Kamer te doen toekomen.

2.
32317, FL

JBZ-Raad

De commissie bespreekt de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 3-4 december 2015 (32317, FL) en de brief van de minister van V&J van 30 november 2015 inzake de voortgang over de EU PNR-richtlijn (nog niet gepubliceerd als Kamerstuk). De commissie besluit om een rappelbrief aan de minister van V&J te sturen met het verzoek om uiterlijk 7 december 2015 te beschikken over de beantwoording van de vragen van de commissie van 24 november jl. inzake de PNR-richtlijn

3.
32317, FK

Brief inzake verslag extra JBZ-Raad 20 november 2015; JBZ-Raad

De commissie bespreekt het verslag van de buitengewone JBZ-Raad van 20 november 2015 (32317, FK) en besluit deze voor kennisgeving aan te nemen.

4.
E150031

Commissiemededeling over de overdracht van persoonsgegevens van de EU naar de VS onder richtlijn 95/94/EG na het arrest van het Hof van Justitie in zaak C-362/14 (Schrems)

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot 8 december 2015.

5.
T01802

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die aan de Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2016; Toezegging Standpuntwisseling met Europese Commissie inzake pre-infractieprocedure Richtlijn (Gezinshereniging) (33.293)

De commissie bespreekt de reactie van de minister van V&J op het halfjaarlijkse toezeggingenrappel van juli 2015 (34300 VI, F) ten aanzien van toezegging T01802. De commissie besluit dat aan de toezegging is voldaan.

6.
Mededelingen en informatie

Het lid Strik (GroenLinks) geeft aan de eerder aangekondigde inbreng over het pakket Slimme Grenzen aan te houden in afwachting van het nieuwe pakket voorstellen, dat naar verwachting begin januari 2016 wordt gepresenteerd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren