Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissies Veiligheid en Justitie (V&J) en Immigratie & Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 8 december 2015
1.
34300 VI

Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2016

De commissies brengen eindverslag onder voorbehoud uit en bevestigen hun eerder gedane voorstel om het wetsvoorstel plenair te behandelen op 14 en 15 december 2015. De commissies inventariseren tevens de accenten die de woordvoerders wensen te leggen in het begrotingsdebat.

2.
33.169 EK, AB

Brief inzake onderhandelingen EU-gegevensbeschermingspakket 3e kwartaal 2015; EU-voorstel: Richtlijn bescherming persoonsgegevens bij gebruik door politiële en justitiële autoriteiten (COM(2012)10) en EU-voorstel verordening algemeen kader bescherming persoonsgegevens (COM(2012)11)

De commissies nemen de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 26 november 2015 (33169, AB) voor kennisgeving aan.

3.
Europese veiligheidsagenda

De commissies besluiten twee voorstellen van de Europese Commissie ter uitvoering van de Europese Veiligheidsagenda in behandeling te nemen, te weten COM(2015)624 en COM(2015)625. De commissies leveren op 19 januari 2016 inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg.

4.
Mededelingen en informatie

Het lid Ruers (SP) maakt de wens kenbaar te debatteren over het rapport van de commissie Wolfsen. De commissie V&J besluit de kabinetsreactie op het rapport van de commissie Wolfsen af te wachten alvorens hier een besluit over te nemen. De verwachting wordt uitgesproken dat daarbij ook zal worden ingegaan op het rapport Barkhuysen, zoals toegezegd bij het debat over de uitvoering van de motie Franken c.s. (34000 VI, M) d.d. 19 mei 2015.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren