Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 19 januari 2016
1.
E150044

Commissiemededeling inzake de uitvoering van de Europese Veiligheidsagenda: EU actieplan tegen de illegale handel in en het gebruik van vuurwapens en explosieven

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fractie van de PvdA (Schrijver). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.

2.
E150045

Voorstel voor een richtlijn betreffende de bestrijding van terrorisme en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding

Op verzoek van de fractie van de SP wordt het agendapunt aangehouden tot 26 januari 2016.

3.
E120003 en E120004

Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens; Voorstel voor een richtlijn betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de autoriteiten met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten en betreffende het vrije verkeer van die gegevens; Brief inzake EU-pakket bescherming persoonsgegevens; EU-voorstel: Richtlijn bescherming persoonsgegevens bij gebruik door politiële en justitiële autoriteiten (COM(2012)10) en EU-voorstel verordening algemeen kader bescherming persoonsgegevens (COM(2012)11)

Op verzoek van de fractie van de SP wordt het agendapunt aangehouden tot 26 januari 2016.

4.
E130041

Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fractie van SP (Wezel). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.

5.
33 089, C

Voorstel voor een verordening over het conflictenrecht in het huwelijksvermogensrecht; Voorstel voor een verordening over de vermogensrechtelijke gevolgen van een scheiding van koppels uit andere relatievormen

De commissies bespreken de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 15 januari 2016 met daarin het verzoek om in te stemmen met een verzoek aan de Europese Commissie om bij de Raad een voorstel in te dienen tot machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan met betrekking tot de ontwerpverordeningen inzake huwelijksvermogensrecht en inzake vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen. De commissies adviseren de Kamer hiermee in te stemmen. De fractie van de SGP wenst bij die gelegenheid een stemverklaring af te leggen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren