Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 1 maart 2016
1. 34129

Inbedding Politieacademie in het nieuwe politiebestel

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 22 maart 2016.

2. 34059 / 34138 / 34212

Digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie; Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht; Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

Inbreng voor het (nader) voorlopig verslag m.b.t. de drie wetsvoorstellen wordt geleverd door de leden Backer (D66) en Ruers (SP). De conceptverslagen worden op 8 maart 2016 ter vaststelling geagendeerd. Dit biedt de andere fracties de mogelijkheid zich bij bepaalde vragen aan te sluiten.

3. E150039, E150040, E150041, E150042 en E150043

Commissiemededeling: Naar een modern, meer Europees kader voor auteursrechten; Commissiemededeling: Digitale overeenkomsten voor Europa - Het aanboren van het potentieel van elektronische handel; Voorstel voor een richtlijn over overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen; Voorstel voor een verordening betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online inhoudsdiensten in de interne markt; Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de commissievergadering van 15 maart 2016.

4. Mededelingen en informatie

De commissie neemt de brief inzake intrekking van het wetsvoorstel 34068 voor kennisgeving aan.

5. Rondvraag

Op voorstel van de voorzitter wordt de Nederlandse Orde van Advocaten in april/ mei uitgenodigd voor een gesprek met de commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren