Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 1 maart 2016
1.
34233

Verankeren persoonsgebonden budget in Zorgverzekeringswet

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
34234

Implementatie Tabaksproductenrichtlijn

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Krikke), D66 (Prast), PVV (Van Hattem) en SP (Don).

3.
33509

Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

De commissie besluit een beperkt aantal deskundigen uit te nodigen voor een gesprek op 5 april 2016, van 16.00 - 18.00 uur. Een voorstel wordt voorbereid door de voorzitter van de commissie en de leden Bredenoord (D66), Nooren (PvdA) en Ganzevoort (GroenLinks).

4.
Waardig leven met zorg

Brief, met bijlagen, van de staatssecretaris van VWS van 26 februari 2016 (34104, F)

De commissie besluit de bespreking van de brief aan te houden tot 8 maart 2016.

5.
E150049

Voorstel voor een richtlijn betrefende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten

De commissie neemt het voorstel voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer