Korte aantekeningen vergadering Commissies Europese Zaken (EUZA) en Immigratie & Asiel/JBZ-raad (I&A/JBZ) van 15 maart 2016
1.
T02082

Toezegging Inzet regering voor transparantie tijdens het Nederlands EU-Voorzitterschap (34.139); Brief inzake verzoek de Eerste Kamer te informeren over de inzet van de regering op het gebied van transparantie tijdens het Nederlands EU-Voorzitterschap; Nederlands EU-voorzitterschap 2016

De commissies bespreken de brief van 2 maart 2016 inzake de regeringsinzet transparantiebeleid tijdens het Nederlandse Voorzitterschap van de EU (34139, F). Zij besluiten de toezegging met nummer T02082 ongewijzigd te laten (openstaand), in afwachting van de aangekondigde evaluatie in de Raad van Ministers van de werkwijze ten aanzien van Raadsdocumenten. De commissies besluiten eveneens in schriftelijk overleg te treden met de regering over de precieze aspecten die zullen worden geëvalueerd en het tijdspad waarbinnen de evaluatie plaats moet vinden.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman