Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 22 maart 2016
1. 34237 (R2054)

Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen

De commissie brengt eindverslag onder voorbehoud uit en besluit de Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen t.z.t. te voegen bij de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34.059 - Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht / 34.138 - Digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie / 34.212 - Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht.

2. 33994

Herziening strafbaarstelling faillissementsfraude

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de commissievergadering van 29 maart 2016.

3. 34011

Wet civielrechtelijk bestuursverbod

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de commissievergadering van 29 maart 2016.

4. 34129

Inbedding Politieacademie in het nieuwe politiebestel

Inbreng wordt geleverd door de leden van de fracties van het CDA (Rombouts), D66 (De Graaf) en ChristenUnie (Bikker). Er zal aan de andere fracties de gelegenheid geboden worden om zich bij deze vragen aan te sluiten. Het voorlopig verslag wordt ter vaststelling geagendeerd op de commissievergadering van 29 maart 2016.

5. E150041, E150042 en E150043

Commissiemededeling: Digitale overeenkomsten voor Europa - Het aanboren van het potentieel van elektronische handel; Voorstel voor een richtlijn over overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen; Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

De commissie bespreekt de conceptbrief aan de minister van Economische Zaken en de conceptbrief aan de Europese Commissie inzake de digitale markt. Inbreng is geleverd door de leden van de fracties van VVD (Duthler) en SP (Ruers). De andere fracties wordt tot vrijdag 25 maart 2016 de gelegenheid geboden worden om zich bij deze vragen aan te sluiten.

6. Mededelingen en informatie

De brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 18 maart 2016 ter aanbieding van het jaarplan van de rechtspraak 2016 wordt voor kennisneming aangenomen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren