Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 17 mei 2016
1. 33987

Initiatiefvoorstel-Swinkels, Recourt en Van Oosten Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 juni 2016.

2. 34129

Inbedding Politieacademie in het nieuwe politiebestel

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3. 33799

Terugdringen van geweld onder invloed van alcohol en drugs

De commissie besluit op 31 mei 2016 inbreng voor nader voorlopig verslag te leveren. De SP-fractie (Wezel) heeft aangegeven inbreng te willen leveren.

4. 34345

Verhoging strafmaxima voor mensensmokkel

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

5. 34059 / 34138 / 34212, F

Digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie; Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht; Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen; Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de commissievergadering van 24 mei 2016. Het lid Backer (D66) bereidt een voorstel voor een informeel gesprek met belanghebbenden/deskundigen voor.

6. 34300 VI, Q

De commissie besluit op voorstel van het lid Ruers (SP) het kabinetsstandpunt inzake het rapport van de Commissie
«Onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel» (Commissie-Wolfsen) te agenderen zodra dit in juni wordt aangeboden. Voor het overige wordt de brief voor kennisgeving aangenomen.

7. E150041, E150042 en E150043

De fractie van VVD (Duthler) levert 24 mei 2016 inbreng ten behoeve van nader schriftelijk overleg.

8. Nabespreking gesprek met de NOvA

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de minister van Veiligheid en Justitie over de herziening van het Wetboek van Strafvordering. Daarnaast verzoekt de commissie de griffie een dossier betreffende dit onderwerp voor te bereiden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren