Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 31 mei 2016
1.
E160016

Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Europese Commissie betreffende het EU-VS Privacy Shield

De commissies bespreken de conceptbrief inzake EU-VS Privacy Shield. De leden van de fracties van de VVD, de PvdA, de SP en de CU sluiten zich aan bij de vragen van de leden van de fractie van D66. De fractie van de SP (Wezel) levert aanvullend inbreng. De leden van de andere fracties laten zo snel mogelijk per e-mail weten of zij zich bij de vragen van de SP aansluiten.

2.
EU-VS Parapluverdrag

De commissies nemen kennis van de ontvangst van de brief van de minister van V&J d.d. 31 mei 2016 in reactie op commissievragen over het EU-VS Parapluverdrag. Zij besluiten zich nog te beraden over eventueel nader schriftelijk overleg en houden het agendapunt aan tot 7 juni 2016.

3.
E110016 en E110017

Voorstel voor een verordening over het conflictenrecht in het huwelijksvermogensrecht; Voorstel voor een verordening over de vermogensrechtelijke gevolgen van een scheiding van koppels uit andere relatievormen

De commissies bespreken de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 30 mei 2016 met daarin het verzoek tot het verlenen van instemming op de volgende ontwerpverordeningen:
– Voorstel voor een verordening ter uitvoering van de nauwere
samenwerking betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van
huwelijksvermogensrechtstelsels (Interinstitutioneel dossiernummer: 2016/0059 (CNS))
– Voorstel voor een verordening ter uitvoering van de nauwere
samenwerking betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de
vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (Interinstitutioneel dossiernummer: 2016/0060 (CNS))

De commissies stellen in meerderheid voor de Kamer te adviseren om op 7 juni a.s. instemming te verlenen aan bovengenoemde ontwerpverordeningen. De leden van de fracties van de PVV en van de SGP wensen bij die gelegenheid aantekening te vragen dat zij geacht worden instemming te onthouden.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren