Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 31 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E110016 - Voorstel voor een verordening over het conflictenrecht in het huwelijksvermogensrecht

- E110016 en E110017

Voorstel voor een verordening over het conflictenrecht in het huwelijksvermogensrecht; Voorstel voor een verordening over de vermogensrechtelijke gevolgen van een scheiding van koppels uit andere relatievormen

De commissies bespreken de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 30 mei 2016 met daarin het verzoek tot het verlenen van instemming op de volgende ontwerpverordeningen:
– Voorstel voor een verordening ter uitvoering van de nauwere
samenwerking betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van
huwelijksvermogensrechtstelsels (Interinstitutioneel dossiernummer: 2016/0059 (CNS))
– Voorstel voor een verordening ter uitvoering van de nauwere
samenwerking betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de
vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (Interinstitutioneel dossiernummer: 2016/0060 (CNS))

De commissies stellen in meerderheid voor de Kamer te adviseren om op 7 juni a.s. instemming te verlenen aan bovengenoemde ontwerpverordeningen. De leden van de fracties van de PVV en van de SGP wensen bij die gelegenheid aantekening te vragen dat zij geacht worden instemming te onthouden.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren