Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 13 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160035 - Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds

- Voorstellen COM(2016)470, 443 en 444

De commissie besluit deze voorstellen voor Raadsbesluiten op 11 oktober a.s. voor inbreng te agenderen.
Daarnaast verzoekt de commissie de staf haar te informeren over de huidige stand van zaken van behandeling in de Tweede Kamer.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman