Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 11 oktober 2016
1. 34158

Initiatiefvoorstel-Taverne Informeren van de Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen

De fracties van de PvdA (Schrijver) en SGP (Van Dijk) leveren inbreng voor het voorlopig verslag. De VVD-fractie (De Grave) sluit zich aan bij de vragen zoals gesteld door de PvdA-fractie.

2. Nadere procedure CETA-voorstellen

De commissie besluit na de beantwoording door de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, t.a.v. de voorstellen voor Raadsbesluiten - COM(2016)470, 443 en 444 - betreffende het handelsverdrag tussen Canada en de EU en haar lidstaten (CETA), per e-mail in de commissie te inventariseren of fracties nog nadere behandeling wensen op de vergaderdag van dinsdag 25 oktober 2016. Reden hiervoor is het herfstreces op dinsdag 18 oktober en de beoogde ondertekening van het verdrag op 27 oktober a.s..

3. Interparlementaire conferentie in Europees Parlement 8 november a.s.

Er zijn geen aanmeldingen voor de conferentie. Wanneer het programma beschikbaar komt, wordt opnieuw geïnventariseerd of Leden wensen deel te nemen aan deze interparlementaire conferentie in het Europees Parlement op het terrein van buitenlandse zaken en veiligheid.

4. Mededelingen en informatie

De SP-fractie (Van Apeldoorn) informeert naar de agendering van de artikel 100-brief inzake de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Mali MINUSMA in de commissie.
Als de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer besluit tot het houden van een Algemeen Overleg (AO), zal de brief tezamen met het verslag van dit AO geagendeerd worden in de eerst mogelijke commissievergadering.

5. Rondvraag

De rondvraag leverde geen mededelingen of vragen op.