Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 8 november 2016
1. 27.925

Bestrijding internationaal terrorisme

De commissie adviseert de plenaire vergadering de brief van 9 september 2016 van de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, inzake het besluit van het kabinet de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS te verlengen tot en met 31 december 2017, voor kennisgeving aan te nemen.

2. Inventarisatie van de wenselijkheid van (een) begrotingsdebat(ten)

De commissie zal tijdens haar vergadering op 15 november a.s. de wenselijkheid bepalen van (een) begrotingsdebat(ten) over de begroting(en) van Buitenlandse Zaken, Defensie en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het Lid Lintmeijer (GroenLinks) geeft aan mogelijk een begrotingsdebat over ontwikkelingssamenwerking voor te staan.

3. Bespreking schriftelijk overleg CETA-voorstellen

Verslag van een schriftelijk overleg inzake CETA-verdrag; EU-voorstellen: Handelsverdrag tussen Canada en de EU en haar lidstaten (CETA) COM(2016)443, 444 en 470

De commissie neemt het verslag van een schriftelijk overleg inzake het CETA-verdrag (34 580, A) voor kennisgeving aan, en besluit de goedkeuringswet bij dit verdrag af te wachten.

4. Terugkoppeling Algemene Vergadering VN

De Leden Don (SP) en Van Dijk (SGP) doen mondeling verslag van hun deelname aan de jaarlijkse opening van de Algemene Vergadering van de VN in New York.

5. Terugkoppeling Rose Roth Seminar NAVO PA

Het Lid Van Kappen (VVD) doet mondeling verslag van zijn deelname aan het Rose Roth Seminar van de NAVO PA in Pristina (Kosovo).

6. Mededelingen en informatie

De voorzitter van de commissie attendeert de leden op het (door de regering als spoedeisend aangemerkte) wetsvoorstel tot goedkeuring van het voornemen tot opzegging van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (34 473). Een vergelijkbaar wetsvoorstel is in 2013 door de Eerste Kamer behandeld waar het toen niet kon rekenen op voldoende draagvlak.
Het wetsvoorstel zal op 15 november a.s. worden geagendeerd om de verdere procedure te bepalen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk