Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 24 januari 2017
1. E130041

Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie

De commissies besluiten het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van V&J d.d. 19 januari 2017 inzake beantwoording vragen tweede termijn debat EOM (33709, Z) voor kennisgeving aan te nemen. De commissies besluiten naar aanleiding van de passages uit de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 26-27 januari 2017 over het EOM (32317, HH) in schriftelijk overleg te treden met de regering en de status van de toezegging T02382 (openstaand) te wijzigen in deels voldaan.

2. T02110

Toezegging informeren over wijze van implementatie richtlijn dataretentie in andere Europese landen (31.145)

De commissies besluiten de minister van V&J per brief te attenderen op het ontbreken van een reactie op toezegging T02110 in zijn reactie op de toezeggingenrappels van maart en juli jl. (34550 VI, J) en hem te verzoeken zo spoedig mogelijk alsnog een reactie te geven, danwel een indicatie te geven wanneer de Kamer een reactie kan verwachten. De status van de toezegging (openstaand) blijft ongewijzigd.

3. Mededelingen en informatie

Vertegenwoordigers van de Europese Commissie zullen op 31 januari 2017 van 16:30 - 17:30 door middel van videoconferentie een besloten technische briefing verzorgen voor de commissie I&A/JBZ over het pakket GEAS II.

4. Rondvraag

De commissies stemmen in met het verzoek van het lid Beuving (PvdA) om de inbrengdatum voor schriftelijk overleg over de voorstellen inzake het E-privacy pakket (COM(2017)7, COM(2017)8 en COM(2017)10) en de daaraan gerelateerde Commissiemededeling inzake bouwen aan een Europese data-economie (COM(2017)9) te verplaatsen naar 21 februari 2017. De schriftelijke inbreng zal worden geleverd in een gecombineerde vergadering van de commissies I&A/JBZ, V&J en EZ.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren