Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 31 januari 2017
1. Terugkoppeling COSAC-bijeenkomst, 22-23 januari 2017

Commissievoorzitter Van Apeldoorn geeft een mondelinge terugkoppeling van de COSAC-voorzittersconferentie, 22-23 januari 2017 te Malta.

2. Modernisering comitologieprocedure

De commissie besluit om de Commissieverordeningen inzake modernisering comitologieprocedure, COM(2016)798 en COM(2016)799 in behandeling te nemen en verzoekt de staf om een briefing met een deskundige over dit onderwerp te organiseren. De staf zal daartoe op 7 februari een voorstel voorleggen aan de commissie.

3. T02268 en T02270

Toezegging Overzicht opstelling Nederlandse regering tegenover de voorstellen over Frontex (34.166); Toezegging Inzet externe grensbewaking van de EU (34.166)

De commissie besluit om de toezeggingen met nummer T02268 en T02270 als voldaan te beschouwen.

4. Uitnodiging Tweede Kamer Rondetafelgesprek europarlementariërs over de Staat van de Europese Unie 2017 - 9 februari 2017

De commissie bespreekt de uitnodiging van de Tweede Kamer om deel te nemen aan een rondetafelgesprek met Europarlementariërs. Aanwezigheid kan aan de staf worden doorgegeven tot uiterlijk woensdag 1 februari 2017.

5. Rondvraag

Het lid Kox (SP) meldt vanuit de Nederlandse delegatie voor de Raad van Europa dat mevrouw Schukking is benoemd tot rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De delegatie zal bij een eerstvolgende vergadering mondeling verslag uitbrengen van de PACE.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman