Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 7 februari 2017
1. T01859 en T02145

Toezegging Evaluatie wet, inclusief bewaartermijn biometrische gegevens, na drie jaar (33.192); Toezegging Evaluatie praktijk bekostiging medisch onderzoek in opvolgende procedures (34.088)

De commissie bespreekt het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van V&J d.d. 23 december 2016 inzake stand van zaken van toezeggingen (34550 VI, J). De commissie besluit ten aanzien van twee toezeggingen die op het terrein van de commissie I&A/JBZ liggen als volgt:

- T01859: de deadline van de toezegging verplaatsen naar 1 januari 2018. De status van de toezegging (openstaand) blijft ongewijzigd.
- T02145: de deadline van de toezegging verplaatsen naar 1 juli 2017. De status van de toezegging (openstaand) blijft ongewijzigd.

2. Nieuwe Commissievoorstellen ter versterking van het Schengeninformatiesysteem (SIS)

De commissie besluit de voorstellen in behandeling te nemen. De fractie van GroenLinks (Strik) levert op 21 februari 2017 inbreng voor schriftelijk overleg.

3. Nieuwe Commissiemededeling inzake de migratiestromen over de centrale Middellandse Zeeroute

De commissie zal op 7 maart 2017, na het mondeling overleg op 21 februari 2017 met de staatssecretaris van V&J over de herziening van het GEAS en de interparlementaire bijeenkomst op 28 februari 2017 in Brussel over het GEAS, besluiten of zij in schriftelijk overleg wenst te treden over de Commissiemededeling.

4. Nabespreking technische briefing over het pakket inzake Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel II

De commissie bespreekt de uitkomsten van de besloten technische briefing door de Europese Commissie over het pakket GEAS II van 31 januari jl. De commissie besluit de uitkomsten van de technische briefing te betrekken bij het mondeling overleg over het GEAS met de staatssecretaris van V&J op 21 februari 2017.

5. Uitnodiging interparlementaire commissievergadering "The third reform of the Common European Asylum System - up for the challenge"

De commissie bespreekt de ingekomen uitnodiging voor deelname aan de interparlementaire bijeenkomst op 28 februari 2017 over het GEAS, georganiseerd door de LIBE-commissie van het Europees Parlement. De leden Oomen (CDA) en Stienen (D66) zullen hieraan deelnemen.

6. 32317, HH

JBZ-Raad

De commissie neemt de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 26-27 januari 2017 voor kennisgeving aan


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren